فرار به جلو، بهترين روش در استقالل

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

سرمربي و مديرعامل باشگاه استقالل در نشست خبري و تلويزيون عوامل باخت را ساكت و فدراسيون فوتبال معرفي كردهاند در حاليكه در وهله اول بايد نگاهي به عملكرد خود داشته باشند.

استقالل ليگ هفدهم را با شكست آغاز كرد و آبيپوشان در اولين مسابقه در آب//ادان بدون امتياز زمين ب//ازي را ترك كردند. از ابعاد مختلف ميتوان داليل اين شكست را بررسي كرد اگرچه اعتقاد داريم در مورد عملكرد فني تيم استقالل قضاوت و نقد زود است اما نبايد از ضعف فني تيم استقالل غافل شد. در زير به داليل شكست تيم استقالل و همچنين حواشي پيرامون اين مسابقه ميپردازيم:

سرمربي تيم استقالل در نشست خبري حاشيهساز شب گذشتهاش به س//اكت و عوامل فدراسيون فوتبال تاخت و آنها را مقصر قلمداد كرد اما در بهترين حالت اگر به سرمربي تيم استقالل در اين زمينه حق بدهيم بايد از او سوال كنيم كه تيمش در اين مسابقه از نظر فني چه كاري انجام داد و او به عنوان سرمربي چه چيزي را به بازيكنانش تزريق كرد؟ آيا استقالل شب گذشته حتي با وجود نداشتن نفرات زياد، آن تيم مدعي بود كه منصوريان چند هفته پيش در تمرين استقالل خبر از حضور آن در ليگ داده بود؟

در اينكه تيم استقالل در نبود چند بازيكن سرشناس خلعسالح شده بود هيچ شكي وجود ندارد اما واقعيت امر اين است كه تيمي مثل استقالل كه يكي از گرانترين تيمهاي ليگ برتر است بايد قبل از بازي از حريف خود پيش باشد نه اينكه همه چيز را به گردن فدراسيون و عوامل آن بيندازد. منصورياني كه روز گذشته كنار خط مشاهده ميشد همان مربياي است كه فصل گذشته ديديم با همان حركات هميشگي، سوتهاي كنار زمين و خندههايي كه نشان ميداد از باخت ترس ندارد!

تا اينجا به بعد فني اش//اره شد اما نبايد از بزرگترين مشكل چند سال اخير استقالل بيتفاوت گذشت، سيدرضا افتخاري در حالي مديرعامل باشگاه استقالل شده كه در ماههاي اول هنوز در گير و دار فوتسال و حضورش در راس اين رشته بود. او بعد از چند ماه متوجه شد كه چه سمت مهمي را برعهده دارد و حاال هم با وجود آنكه بازيكنان بزرگي را براي استقالل به خدمت گرفته هنوز به اين موضوع واقف نيست كه حق يك باشگاه را چگونه بگيرد؟ افتخاري نهايت حساسيتي كه در مورد محروميت بازيكنان به خرج داد اين بود كه اعالم كرد ما منتظر بوديم تا فدراسيون بازيكنان ما را ببخشد! او خيلي راحت بدون مشورت با سرمربي تيمش در اردوي ارمنستان اعالم كرد كه بازيكنان استقالل را به تيم ملي اميد ميدهد غافل از اينكه منصوريان تصميم نداشت اين كار را انجام بدهد و اين درست اولين گاف مدير باشگاه در ماجراي بازيكنان اميد بود. از طرفي افتخاري نقش سخنگو را در استقالل دارد اما مطمئنا سخنگويي بلد نيست. آيا سيدرضا افتخاري ميداند سخنگوي باشگاه استقالل در وهله اول بايد روشنكننده ذهن هوادار اين باشگاه باشد؟

بعد از مديريت در استقالل به هياتمديره ميرسيم. هياتمديرهاي كه نفرات خنثي خود را عوض كرده و حاال نفراتي آورده كه تاثيرگذار باشند اما جالب اس//ت همين نفرات تصميم به س//كوت گرفته و كار را به مديرعاملي س//پردهاند كه خودش مديريت در استقالل را تمرين ميكند! هياتمديره استقالل شايد اين انتظار را از مديرعامل اين باشگاه دارد كه حق 03ميليون هوادار را بگيرد و حداقل در مقابل يك حكم فدراسيون اعتراضي كوچك داشته باشد اما نه تنها شاهد چنين موضوعي نيست بلكه شاهد باخت استقالل در ماجراي محروميت بازيكنان مقابل فدراسيون فوتبال است.

و در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد وقتي استقالل در هفته اول با اين همه حواش//ي مواجه ميشود، پايان كار را چگونه بايد ترسيم و تصور كرد؟ به نظر ميرس//د بهترين شيوه در استقالل فرار رو به جلو است، از مديريت گرفته تا كادر فني كار را اينگونه پيش ميبرند بدون آنكه احساس هواداران اين تيم ديده شود. آيا با اين شيوه استقالل به سرمنزل مقصود ميرسد؟ به نظر ميرسد به جاي تغييرات در هيات مديره، استقالل بايد در فكر تغيير مديرعامل ميافتاد و اين مشكل بزرگ چند سال اخير را با تدبير حل ميكرد اما ابقاي مديرعاملي كه از نظر هواداران استقالل زيادي خونسرد است شايد بهزودي مثل يك آتش زير خاكستر خودش را نشان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.