پرسپوليس محكوم به پرداخت 430 هزار دالر شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-باشگاهپرسپوليسمحكومبهپرداخت034 هزاردالربهدستيارانسرمربي پيشينخودشد.باشگاهپرسپوليسازمدتهاپيشدرگيرپروندهشكايتمانوئلژوزه و دستيارانش است و با وجود همه تالشهايي كه صورت گرفته، به نظر ميرسد اين باشگاه چارهاي جز پرداخت جريمه به سرمربي پيشين و دستيارانش را ندارد.

در تازهترين خبر اعالم شده كه فيفا حكم جريمه پرسپوليس در مورد مربيان پيشين اين باشگاه را منتشر كرده است. اين حكم فيفا مربوط به سه دستيار مانوئل ژوزه است و مبلغ آن 430 هزار يورو عنوان شده است. مديران پرسپوليس فرصتي سه هفتهاي براي پرداخت مبلغ مدنظر جريمه خواهند داشت تا از هرگونه جريمه كسر امتياز يا محروميت جلوگيري كنند. در اين رابطه گفته ميشود حكم مانوئل ژوزه نيز هفته آينده به باشگاه ابالغ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.