اولينمدالتاريخقايقرانيايراندرقهرمانيجهان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- محمدنبي رضايي به مدال برنز رقابتهاي قهرماني جوانان جهان رسيد. در ادامه رقابتهاي قايقراني قهرماني جوانان جهان، مسابقه كانوي تكنفره هزار متر در رده جوانان برگزار شد كه محمدنبي رضايي توانست پس از روسيه و لتوني به مدال برنز برسد و اولين مدال تاريخ قايقراني )آبهاي آرام( ايران در جهان را به دس//ت بياورد. او زمان 4:51:531 را ثبت كرد و س//وم شد. تاكنون قايقراني ايران تنها توسط محسن شادي در روئينگ رده زير 23 سال به مدال جهاني رسيده بود و تاكنون مدال جهاني در آبهاي آرام در كارنامه قايقراني ايران وجود نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.