ضرر ميليارد تومانی سازمان ليگ به باشگاهها

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

هفته نخست هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر در شرايطي برگزار شد كه سازمان ليگ با مشخص نكردن تكليف تبليغات محيطي در همين هفته اول ضرر ميلياردي به باشگاهها زد!

در حالي كه اكثر باشگاههاي حاضر در هفدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر با مشكالت مالي مواجه هستند و چشم به درآمدهايي مانند بليت فروشي و تبليغات محيطي فوتبال دارند، سازمان ليگ در همين هفته اول ضرر ميلياردي به اين تيمها زد.

ش//انزدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر روز 14 ارديبهشتماه سالجاري به پايان رسيد و تا روز پنجم مرداد كه فصل هفدهم شروع شد، سازمان ليگ 84 روز فرصت داشت تكليف تبليغات محيطي را مشخص كند و با يك شركت به توافق برسد تا در شروع ليگ بخشي از دريافتي خود را به باشگاهها اختصاص دهد اما سازمان ليگ برتر كه در برنامهريزي رو به عقب حركت ميكند و هر روز هم بدتر از ديروز ميشود، در اين مدت دست روي دست گذاشت و با شركتي به توافق نهايي نرسيد تا ليگ جديد هم از راه رسيد و هفته اول بدون تبليغات محيطي برگزار شد.

در اين مورد گفته ميشود سازمان ليگ اختياري از خودش ندارد و چشم به دهان فدراسيون فوتبال دارد تا تكليف تبليغات محيطي را مشخص كند. فدراسيون فوتبال هم البته چشم به دهان برخي معاونان وزير ورزش دارد تا آنها بگويند با كدام شركت قرارداد بسته شود. در اين ميان هفته اول كه ميتوانست درآمد خوبي براي باشگاهها داشته باشد بدون آنكه قراردادي بسته شود سپري شد و ضرري ميلياردي متوجه باشگاهها شد. بايد ديد وزارت ورزش كداميك از شركتهاي متقاضي را بهعنوان كارگزار تبليغات محيطي به فدراسيون فوتبال معرفي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.