مازيار ميري »هياتمديره« را ميسازد

Jahan e-Sanat - - News -

سريال لغو كنسرتها در ايران ديگر تكراري ش//ده است. داريم به جايي ميرسيم كه اگر در يك ماه كنسرتي لغو نشود تعجب ميكنيم. جالب اينكه همه ابهامات مثل روز اول باقي است. چه نهادي مسوول لغو كنسرتهاس//ت؟ چرا از دست وزارت ارشاد كاري بر نميآيد؟ و هزاران چراي ديگر كه گره كالف موس//يقي اي//ران را روزبهروز كورتر ميكند تا جايي كه ديگر داريم نااميد ميشويم از اينكه راهحلي هم وجود داشته باشد.

طي روزهاي گذشته موج جديدي از لغو كنسرتهايي كه مجوزهاي قانوني الزم براي برگزاري داشتهاند، به راه افتاده كه ش//امل اجراهاي ناظريه//ا در قوچان، حامد همايون در يزد و فريدون آسرايي در كرج ميشود.

كنسرتحامدهمايونقراربود5و6مرداددريزدبرگزار ش//ود منتها تنها يك روز پيش از برگزاري اين برنامه، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد ضمن لغو اين اجرا طي اطالعيهاي اعالم كرد: به دنبال تهديدهاي پيدا و پنهان و فشار گروههاي خاص و به منظور حفظ آرامش و امنيت، اجراي برنامه به زمان ديگري موكول شده است.

در ك//رج هم قرار بود فريدون آس//رايي اجرايي را 13 م//رداد همزمان با جش//ن ميالد امامرضا)ع( در س//الن ش//هيدان فالحنژاد اين شهر برگزار كند؛ مجوز اين اجرا توس//ط اداره ارش//اد كرج صادر ش//ده بود ام//ا به گفته مديربرنامههاي فريدون آس//رايي روز 4 مرداد مسووالن ارشاد كرج با برگزاركنندگان اين كنسرت تماس گرفتند و عنوان كردند كه صالح نيست اين اجرا برگزار شود.

در جديدترين نمونه از اين لغو كنسرتها نيز عصر روز جمعه 6 مرداد اجراي ناظريها بدون هيچ اطالع قبلي لغو شد. گروه ناظريها كه براي اجراي پروژه »آواز پارسي« راهي س//الن كارگران قوچان شده بودند با درهاي پلمب ش//ده اين سالن روبهرو شدند. انتظار چند ساعته اعضاي گروه و مخاطبانش//ان براي بازگشايي درهاي سالن نيز به جايي نرس//يد و در نهايت فش//ارهاي عصبي ناشي از اي//ن رفتارها، ش//هرام ناظري را راهي بيمارس//تان كرد. البته خوشبختانه همان شب شهرام ناظري از بيمارستان مرخص شد.

اكنون در حالي قرار اس//ت ناظريه//ا براي برگزاري همين كنسرت به سمت تهران حركت كنند كه هنوز بحث جبران هزينه بليتهايي كه از سوي مخاطبان خريداري شده توس//ط نهاد يا نهادهايي كه اين برنامه مجوزدار را لغو كردهاند، تقبل نشده است.

حاف//ظ ناظري - نوازنده و آهنگس//از - پس از برگزار نشدن كنس//رت خودش و شهرام ناظري با عنوان »آواز پارسي، افسانه و مهر« در سالن كارگران شهرستان قوچان، در سخناني گفت: يك عذرخواهي بزرگ از شما مردم و يك عذرخواهي كوچك به خود ما الزم است كه از ساعت 15:30 در خيابان نشستهايم.

او ادامه داد: متاس//فانه حال اس//تاد شهرام ناظري بد ش//د، به درمانگاه منتقل شد و زير سرم رفت. هنرمندان كه هيچ اما اين چه رفتاري اس//ت كه با مردم ميكنند؟! چه كس//ي مسوول و جوابگو است؟ مردم بايد بپرسند و جواب بخواهند. من همه دنيا را گشتهام. هم با كمترين امكانات به اجراي موس//يقي پرداختهام و هم در بهترين سالنهاي جهان كنس//رت برگزار كردهام، با نوازندههاي آماتور، بزرگان موسيقي جهان، برندگان 50 جايزه اسكار موس//يقي كار كردهام اما تا امروز اين مورد را در زندگي نديده بودم.

اين نوازنده و آهنگساز با بيان اينكه مانند آدمهاي جاني و در حالي كه مشخص نيست چه خطايي مرتكب شديم، با ما رفتار ميشود، اظهار شد: موسيقياي كه قرار بود براي شما اجرا كنيم، دربرگيرنده اشعار فردوسي است چراكه اينجا خانه حضرت فردوسي است. من ميتوانم بپذيرم كه اين شهر فضاي مذهبي دارد و براي همه ما قابل احترام است، حتي اگر يكي از جوانان تازهكار موسيقي به اين شهر بيايد و برايش مشكلي ايجاد شود، طبيعي است اما پدر من، مردي است كه جوانان و رزمندگان ايران با صدايش شهيد شدند، چطور ممكن است با اين برخورد مواجه شود؟

وي بيان كرد: حتي از خودم هم تعجب ميكنم. با خودم ميگويمچرااينجاهستم،باتوجهبهاينكهباخوشيدرآمريكا زندگي كردم و امكانات فراهم بود اما به عش//ق مردم ايران همه آنها را رها كردم و به ايران آمدم. هر كاري كه ميكنيم، مشكلي پيش ميآيد و نميدانم چرا براي ما مشكل پيش ميآيد. در كنس//رت يزد كفن پوشيدند و جلوي در سالن برگزاريكنسرتآمدند.دفعهگذشتهسهبارقراربوددرقوچان كنسرت برگزار شود و كنسل شد. قرار بود بزرگان موسيقي دنيا را به ايران بياوريم اما اجازه اين كار را ندادند.

ناظري در حالي كه بغض كرده بود، از حال نامس//اعد پدرش خبر داد و گفت: شرمنده مردم هستيم. از ساعت 15:30 در ماش//ين نشستهايم كه بيايند و بگويند سالن برگزاري كنس//رت پلمب اس//ت. جناب دادستان با من تلفني صحبت ميكنند و ميگويند س//قف اين سالن بر س//ر مردم خراب ميش//ود. اين ستونهاي بزرگ به چه دليل بايد روي س//ر مردم بريزد؟ چرا با حيثيت و اعتبار مردم بازي ميكنيد؟

وي تصريح كرد: قرار است كنسرت سنگيني در تهران برگزار كنيم اما قصد داشتيم برنامه »آواز پارسي« همراه اش//عار حضرت فردوس//ي كه براي اولينبار اس//ت اجرا ميشود، به احترام مردم و خود حضرت فردوسي، از اين شهر و استان آغاز شود اما با اسطوره موسيقي ايران بايد اينگونه برخورد شود؟! بعد از اين همه مدت كه منتظر بوديم، ساعت 12 شب درهاي سالن را باز كردند. اگر سالن مش//كل داش//ت، چرا حاال درها را باز ميكنند؟ دوستان ميخواهند خود را تبرئه كنند كه سالن باز شده است.

اين نوازنده و آهنگس//از با بيان اينكه نميدانم چرا با موسيقي فاخر و موسيقي سنتي اينطور رفتار ميكنيم، گفت: اين فرهنگ و تمدن ماس//ت كه بايد به آن افتخار كنيم. در اين ميان عدهاي باقي ماندهاند كه س//عي دارند اين فرهنگ را حفظ كنند و به جوانان انتقال دهند. بايد خوش//حال باشند كه هزاران هزار نفر، بهخصوص جوانان زير 20 س//ال را در كنس//رتهاي »ناگفته« با موسيقي ايراني آش//تي داديم. بايد تش//ويق كنند ن//ه اينكه در را پلمب كنند.

ناظري با بيان اينكه هنرمندان جزو مظلومترين قشر در جامعه هستند، اظهار كرد: دوستاني كه تشريف آوردند مانند مديركل ارش//اد خراسان رضوي و معاون فرماندار، كاش زودتر تش//ريف ميآوردند. ما ايرانيها خيلي قلب مهرباني داريم ولي بعضي از ما بسيار ترسو هستيم و هراس از دس//ت دادن ميز خود را داريم. بزرگترين پادشاههاي تاريخ، كاخهايشان ويران شد، سلسلههايشان از بين رفت. كسي يادش نميآيد 2500 يا 3000 سال پيش، در مصر كدام فرعون بوده اما بتهوون را كسي از ياد نبرده، هيچكس پيكاسو و موالنا را از ياد نبرده است. بنابراين خيلي نبايد نگران اين ميزها بود. تجربه ثابت كرده كساني كه در كنار مردم ايستادهاند، برندگان اصلي بودهاند.

وي با بيان اينكه شايد بهخاطر اين حرفها، نگذارند در ايران كنس//رت بدهم، ادامه داد: هيچ مهم نيست؛ از ايران ميروم، اما عشق به مردم ايران را به هيچ چيزي نميفروشم و به جاي همه كس//اني كه بايد عذرخواهي كنند، از ش//ما عذرخواهي ميكنم و اميدوارم فرصتي پيش بيايد و درس عبرتي ش//ود براي اينكه اين اتفاقات در ايران تكرار نش//ود كه البته بعيد ميدانم و فكر ميكنم باز هم تكرار ش//ود اما اميدوارم اين موضوع تلنگر كوچكي باش//د تا مسووالن اين اشتياق را ببينند و بتوانيم دوباره به اينجا بازگرديم، چون ما كم نميآوريم و تا شما باشيد ما هم هستيم. اگر اجازه دادند باز هم بازميگرديم و در خدمت شما هستيم.

اين نوازنده و آهنگساز اضافه كرد: اي كاش ميتوانستيم امشب بمانيم و فردا هرجا كه شد، برنامه اجرا كنيم، حتي تا اين قسمت هم پيش رفتيم كه سازها را از سالن خارج كنيم و در محوطه بيرون، در كنار ش//ما موس//يقي اجرا كنيم اما صحبتهايي ش//د كه اين اتفاق نيفتاد. همه ما برنامههاي ديگري داريم كه بايد به آن بپردازيم. اميدوارم شرايطي پيش بيايد كه بتوانيم به شهر قوچان برگرديم و مطمئن هستم كه شما هم ما را تنها نميگذاريد.

نكته جالب اينكه طي اين چند روز، مس//ووالن دفتر موسيقي در مقابل لغو كنسرتهايي كه مجوزهاي قانوني وزارت ارش//اد و ادارات زيرمجموع//هاش را دريافت كرده بودند، واكنشي نشان نداده است.

خان//ه موس//يقي نيز كه نهاد صنفي اهالي موس//يقي محس//وب ميش//ود در برابر اين اتفاق//ات تاكنون هيچ واكنش رس//مي نشان نداده اس//ت. داود گنجهاي، يكي از اعضاي ش//وراي عالي خانه موس//يقي ايران در تماس ب//ا خبرنگار »جهان صنعت« از عامل لغو اين كنس//رت اظه//ار بياطالعي كرد و گفت طبق قانون با آنها برخورد خواهد ش//د. همچنين تماس با حميدرضا عاطفي، مدير اجرايي خانه موسيقي و هنگامه اخوان نيز بيثمر ماند تا تنها واكنش خانه موس//يقي به اين اتفاق تشكيل جلسه اضطراري در آينده نزديك باشد.

آيا اين لغو كنس//رتها عرصه را براي اهالي موسيقي تنگتر خواهد كرد؟ آيا اين موج، كنسرتهاي ديگري را نيز دربرخواهد گرفت و بايد منتظر خبرهاي ديگري از اين دس//ت باشيم؟ آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از اين پس در مقابل هر فشاري، پاي مجوزهايي كه صادر كرده نخواهد ايستاد؟ اينها سواالتي است كه بايد منتظر ماند و ديد مسووالن پاسخي براي آن خواهند داشت يا خير؟

مهرانرسام،تهيهكنندهمجموعه»هياتمديره«كهپيشتوليد آن به تازگي آغاز شده است، از مازيار ميري به عنوان كارگردان اين سريال نام برد. رسام كه پيش از اين مجموعه »مرز خوشبختي« به كارگرداني حس//ين سهيليزاده را براي نوروز 96 تهيه كرده بود، در گفتوگو با ايسنا، درباره ساخت سريال جديدش اعالم ك//رد: مازيار ميري كارگرداني »هياتمديره« را بر عهده گرفت. وي درباره روند انتخاب بازيگران و پيشتوليد اين مجموعه گفت: به تازگي وارد مرحه پيشتوليد ش//دهايم و هنوز بازيگري براي كار انتخاب نش//ده است. اين مجموعه شامل 30 قسمت است كه به تازگي 20 قس//مت از آن توسط علي خودسياني نوشته شده است. رسام درباره انتقادهايي كه درباره ضعف فيلمنامه و كيفيت سريالهاي تلويزيوني مطرح ميشود و عوامل جذابيت سريال هياتمديره اظهار كرد: »هياتمديره« كه رگههايي از طنز خانوادگي و اجتماعي را داراست، از جمله فيلمنامههايي است كه دو بار بازنويسي شده است و براي سومين بار زير نظر كارگردان در حال بازنويسي است. از طرفي سازمان صدا و سيما ناظر كيفي دارد كه كامال در جريان كم و كيف قصه و فيلمنامه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.