ساخت كارتون »ترامپ«

Jahan e-Sanat - - News -

سريال انيميشني درباره »دونالد ترامپ« توسط يكي ازمنتقدانسرسختاوساخته ميشود.

»گاردين« نوشت: »استفن كلبرت« مجري تلويزيوني كه اخيرابراياعتراضبهسياستهاي»دونالدترامپ«رييسجمهور آمريكا از الفاظ غيراخالقي استفاده كرده و مورد بازرسي كميته ارتباطات فدرال (FCC) قرار گرفته بود، سريالي انيميشني را با محوريت شخصيت »ترامپ« ميسازد. »كلبرت« كه مجري برنامه ‪«Late Show»‬ اس//ت، براي س//اخت اين انيميش//ن هفتگي با »كريس ليچ« همكاري كرده است. فصل اول »ترامپ« كارتوني كه ش//امل 10 قسمت ميشود، از پاييز امسال پخش ميشود. در اين انيميشن اعضاي خانواده رييسجمهور آمريكا هم ديده ميشوند. »ترامپ« از زمان خيز برداشتن براي سمت رياس//تجمهوري آمريكا و به ويژه بعد از رسيدن به اين مقام، بارها در رسانهها سوژه طنز شده است. »الك بلدوين« يكي از بازيگران معروفي است كه در يك مجموعه تلويزيوني با گريم »ترامپ« جلوي دوربين ميرود و در نقاب طنز سياس//تهاي او را مورد هجمه قرار ميدهد. »استفن كلبرت« چندي پيش جلوي دوربين، جوكي غيراخالقي درباره رابطه »دونالد ترامپ« و »والديمير پوتين« بيان كرد و همين مساله باعث اعتراضاتي در فضاي مجازي شد و او مورد بازخواست كميته ارتباطات فدرال آمريكا قرار گرفت. با اين حال »كلبرت« مجري در اين زمينه گفت: »اگر اين فرصت را داشته باشم، باز هم همين كار را انجام ميدهم. فقط شايد چند كلمه را كه بيش از حد زمخت بودند، تغيير دهم. آن عبارت را تكرار نميكنم، اما فقط ميخواهم بگويم زندگي كوتاه است و هر كس به ديگري عالقهاش را به هر روشي ابرازكند،ازديدمنيكقهرمانآمريكايياست.فكرميكنمهمه ما سر اين مساله توافق داريم. اميدوارم من و رييسجمهور هم همعقيده باشيم. حرف ديگري نيست، فقط همين.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.