من او را دوست داشتم

Jahan e-Sanat - - News -

آنا گاوالدا از معروفترين چهرههاي امروز رماننويسي در فرانسه است. او در يك خانواده از طبقه باال و در حومه پاريس متولد شده است. در مدتي كه به عنوان معلم دبيرستان مشغول به كار بود اولين مجموعه داستان كوتاه خود را به چاپ رساند كه با استقبال منتقدان روبهرو شد و همچنين يك موفقيت تجاري به شمار ميرود. اين مجموعه داستان با عنوان دوست داشتم كسي جايي منتظرم باشد، پس از فروش چشمگير در فرانسه، به زبانهاي زيادي ترجمه شد و شهرت جهاني را براي اين نويسنده جوان به ارمغان آورد.

رمان كوتاه من او را دوست داشتم، با الهام از زندگي شخصي او و شكست در زندگي مشتركش نوشته شده است. اين كتاب نيز همانند اثر قبلي به فروش قابل توجهي دست پيدا كرد، به زبانهاي مختلفي ترجمه شد و زنان بسيار زيادي در سراسر دنيا با اين كتاب گريستند. رمان كوتاه 95 پوند اميد بهفاصله كمي بعد از كتاب قبلي منتشر شد و گاوالدا اين كتاب را براي آن دسته از دانشآموزانش نوشته است كه قوه يادگيري كمتري در مدرسه داشتند ولي در واقع انسانهاي فوقالعادهاي بودند. موفقيت بزرگ بعدي اين نويسنده با انتشار كتاب گريز دلپذير رقم خورد. همانند كتب قبلي آمار فروش اين كتاب در دنيا بسيار باال گزارش شده است.

موفقيت آنا گاوالدا در زمينه رماننويسي سير صعودي متناوبي داشته است و مخاطب اصلي او عموما بانوان از طبقههاي مختلف اجتماعي هس//تند. طرفداران او معتقدند شخصيتهاي كتابهاي گاوالدا بس//يار به انس//انهاي واقعي در زندگي نزديك هستند و درگير موضوعاتي مش//ابه با دغدغههاي روزانه، احساسي و اجتماعي خودشان هستند. اين موضوع باعث انتقال حس همذاتپنداري قوي به مخاطب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.