10 هزار فرانك سوييس رفت بغل دكل!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- ما يك فدراسيون فوتبال داريم كه حتي بلد نيست پرچم كشور مهمان را وسط بازي رسمي باالي ورزشگاه نصب كند! باور كنيد دروغ نميگويم! همين ديروز بود كه فيفا ما را ده هزار فرانك سوييس براي همين كار جريمه كرد. يعني حساب كنيد گم شدن دكل و ناپديد شدن پول نفت و غيب شدن سي ميليون دالر از آن صد و سي ميليون دالر هيچ، اين ده هزار فرانك را بچسبيد كه چطوري از كيسه ما دارد ميرود! پرچم را يادشان رفته نصب كنند! باورتان ميشود؟

البته ما باورمان نميشود. ديديد ميخواهند شما را به خاطر ي//ك خالف رانندگ//ي 200 هزار تومان جريمه كنند هي البه ميكنيدآخرسربرايتانميزندنبستنكمربندچهلهزارتومان! احتماال اين جا هم همين قصه بوده. مثال نارنجكي زدهاند، يك خبطي كردهاند بعد مسووالن فدراسيون افتادهاند به التماس، طرف هم دلش س//وخته و برايمان نوشته نصب نكردن پرچم كشور مهمان! يا اين است يا بهره هوشي مسووالن فدراسيون و مسووالن زمين ما خيلي باالتر از استاندارد است، پرچم را نصب نكردهاند، فيفا هم كه دنبال پول مفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.