سنجش شاخصهاي بهرهوري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت

به تازگي سازمان ملي بهرهوري دستورالعمل سنجش ش//اخصهاي بهرهوري در بنگاههاي تولي//دي را منتش//ر كرده اس//ت. در توضيح اين دس//تورالعمل گفته شده فقدان يك نظام س//نجش بهرهوري در س//طح كش//ور برپايه روشه//اي معتبر و س//ازگار ب//ا مفاهيم پايه حسابهاي ملي در كشور با وجود تالشهاي صورتگرفته در اين زمينه، همواره احس//اس ميش//ده است و در اين دس//تورالعمل، روش محاس//به ش//اخصهاي بهرهوري تكعاملي و چندعامل//ي بنگاههاي توليدي با اس//تفاده از اطالع//ات صورتهاي مالي براي س//نجش بهرهوري تش//ريح شده اس//ت. در بررسي اين دستورالعمل چند نکته قابل توجه است:

-1 اينکه در مقدمه اين دس//تورالعمل آورده شدهكهفقدانيكنظامسنجشبهرهوريهمواره احساس ميشده است، نشان ميدهد كه تاكنون نظامجامعيبرايسنجشبهرهوريوجودنداشته است و هر چه در برنامههاي كالن از جمله سند چشمانداز و برنامههاي توسعه بر بهرهوري تاكيد ميشده، ادعايي بيش نبوده است.

-2 پيتر دراكر، انديشمند بنام مديريت گفته هر چيزي را كه نتوان اندازهگيري كرد، نميتوان مديريتكرد.وقتيبهرهورياندازهگيرينميشده با وجود هم//ه ادعاها، مديري//ت بهينه صنايع امکانپذير نبوده است.

-3 از زمان هدفمندي يارانهها و بهينهسازي مصرفانرژي،سياستهايحمايتيصنايععامل تاثيرگذاري بوده است. با نامشخص بودن اندازه بهرهوري،تنهاعامليكهدرسياستهايحمايتي از صنايع نقشي نداشته است، بهرهوري بوده است. هرچندسهمبخشتوليدوسياستهايحمايتي درهدفمندييارانههامثلمهريهاست:»كيداده، كيگرفته«.

-4 در قس//مت مروري بر ادبيات بهرهوري، بهرهوري مجموع اثربخش//ي و كارايي بنگاه در ايجاد س//تانده با بهكارگيري نهادههاي موجود تعريف شده است. شگفت از اينکه سازماني كه متولييكمفهومكليديدركشوراست،نميتواند يك تعريف دقيق از بهرهوري ارائه دهد. بهرهوري تابعي از كارايي و اثربخشي است و اين تابع الزاما مجموعنيست.وقتيتابعكليبهرهوريبهصورت نسبتمجموعستاندههابهمجموعنهادههاتعريف ميشود، چگونه ميتوان آن را فقط مجموع در نظرگرفت؟

5-درايندستورالعملضمنتاكيدبرستاندهها واشارهبهنهادهها،مفهومايندوواژهواينکهچگونه ميتوان يك متغير را خروجي يا ورودي درنظر گرفت، توضيح داده نش//ده است. به بيان خيلي ساده، هر متغيري كه افزايش آن مطلوب باشد، ستانده و هر متغيري كه كاهش آن مطلوب باشد، نهاده است. هرچند در ادبيات بهرهوري دو مفهوم ورودي و خروج//ي نامطلوب هم وجود دارد ولي موضوعايندستورالعملنيستند.

-6 دو نوع مقايسه معتبر و قابل استناد براي صنايع وجود دارد؛ يکي مقايس//ه با شاخصها و ديگري مقايس//ه با رقبا. نتايج اين مقايسهها به بنگاه امکان برنامهريزي عملياتي و راهبردي را ميدهد. اين دس//تورالعمل صرفا به تحوالت بهرهوري در سطح بنگاه توليدي پرداخته است و به اين س//وال كه محك اين تحوالت چيست، پاسخينميدهد.

با وجود همه تالشهايي كه براي تدوين اين دستورالعمل انجام شده، كاربرد چنداني نميتوان براي آن متصور ش//د و تنها ميتوان گفت كه از هيچيبهتراست.

‪s . vojdanian@chmail . ir‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.