توانمنديهاي داخلي به بار نشست

معظمي در مراسم افتتاح نخستین کارخانه تولید تصفیه آب در کشور:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كارخانه توليد فيلتر تصفيه آب كه نخستينبار در كشور با سرمايهگذاري ايدرو و همکاري محققان دانشگاه صنعتي شريف توليد شده به بهرهبرداري رسيد.با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان محيطزيست و مديرعامل ايدرو، كارخانه توليد فيلتر تصفيه آب در شهرك كاوش استان البرز افتتاح شد.وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح اين كارخانه طي سخناني گفت: افتتاح واحد توليد فيلترهاي ممبران نمونه موفقي از همکاري صنعتي و مجموعه دانشگاهي است و اين همان نکتهاي است كه رهبر معظم انقالب بر آن تاكيد دارند.محمدرضا نعمتزاده در سفر يكروزه خود به استان البرز و افتتاح خط توليد انواع غشاهاي تصفيه صنعت آب تاكيد كرد: اين همکاري بايد با ديدگاه صادراتي تداوم داشته باشد و پيشنهاد ميكنم ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.