شبهجزیره کره، تنش مزمن آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعود سليمي- زماني كه در روزهاي آغازي//ن حض//ور ترام//پ در كاخ س//فيد، م//رد قدرتمند چي//ن در ملك خصوصي رييسجمهور اياالت متحده با عزت و احترام فراوان مورد اس//تقبال قرار گرفت، س//خن از اي//ن بود كه ترامپ اهل تجارت چهبس//ا بر س//ر حل خيلي از مشکالت و تنشهاي واشنگتن- پکن به ويژه در شبهجزيره كره بتواند با اژدهاي زرد كه قرار است در يکي دو دهه آينده آقاي اقتصاد جهان شود، از پکن به عنوان حائل ماجراجوييهاي پيونگ يانگ با همسايههاي استراتژيکش - ژاپن و كره- استفاده كرده و دستكم در يکي از جبهههاي نبرد قدرت تعادل ايجاد كند.

رفت//ار و گفتههاي دو طرف به ويژه طرف آمريکايي و در نهايت متن اعالميه پاياني مرسوم در اينگونه ديدارها دستكم از نوعي تفاهم حداقلي خبر ميداد؛ ش//رايطي كه در نگاه نخست ضمن افزايش اميد به كنترل ماجراجوييهاي موش//کي كرهش//مالي، امکان كاهش تنش در آس//ياي جنوبشرقي را هم چهبسا فراهم ميكرد، ضمن اينکه بدون ترديد توكيو و سئول تنش مرزي آبي دائمي با پکن دارند به عنوان شركاي استراتژيك واش//نگتن از نزديکي غيرمتعارف دو ابرقدرت نميتوانستند و نميتوانند خشنودباشند.

خوشبين//ي اندك//ي كه پس از س//فر ش//يجين پينگ ب//ه آمريکا ب//ه وج//ود آم//ده بود ب//ا توجه ب//ه رفت//ار و برنامهه//اي غيرمنتظره و غيرع//ادي ترام//پ و به تب//ع آن تنش به وجود آمده در رابطه مس//کوواش//نگتن و واشنگتن- اتحاديه اروپا و س//پس باال گرفتن رسواييهاي داخل//ي و در كن//ار هم//ه اينها، بح//ث تحريمها عليه تهران- مس//کوپيونگ يانگ چنان آشفتگي در سياست خارجي آمريکا به وجود آورده كه كرهش//مالي بدون واهمه از واكنشهاي جهاني در مدت شش ماه حضور ترامپ در كاخ سفيد تعداد آزمايش موشکي خود را به عدد 60 رساند و مدعي شد كه آمريکا را در تيررس خود قرار داده است. از طرفي چين كه از ارسال موشكهاي آمريکايي در مرز دو كره و مانور نظامي سئول- واشنگتن و گرمتر شدن رابطه ژاپن و كرهجنوبي با آمريکا ابراز ناخشنودي ميكرد گره بحران كرهشمالي كورتر از هميشه شد.

اينكودرحاليكهبحرانموشکيكرهشماليازمرحلهتهديدبهمرزخطر رسيده،رييسجمهورنامتعارفآمريکادريافتهكهدربازيديپلماتيكباچين، رودست خورده و ماهعسل كوتاه واشنگتن- پکن به پايان آمده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.