خاموشيچراغصنعتبیمه با مالیات بر ارزشافزوده

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضاكيامهر تا جايي كه نويسنده به خاطر دارد، س//ال گذشته ب//ا صدور بخش//نامهاي از سوي رييس كل سازمان امور مالياتي يا بيمه مركزي مقرر ش//د دريافت ماليات بر ارزشافزوده از فروش بيمهنامهها لغو ش//د. اما گزارشهاي دريافتي از نمايندگيهاي شركتهاي بيمه حاكي از ادامه دريافت ماليات بر ارزشافزوده از بيمهنامههاست. حتي اگر بگويند چنين بخشنامهاي خطاب به شركتهاي بيمه صادر نش//ده باشد، ضرورت بيرون بردن صنعت بيمه كش//ور از ركود كنوني و گسترش فرهنگ بيمه در اليهه//اي مختلف جامعه ايران ايجاب ميكند كه هرچ//ه زودتر و با قاطعيت دريافت ماليات از بيمهنامهها لغو و متوقف ش//ود. تالش در راه تحقق اين خواسته منطقي قبل از هركس وظيفه بيمه مركزي است كه از هنگام انتصاب رييس كل جديد گامهاي نس//بتا موثري در راه برداشتن موانع از پيش روي صنعت بيمه و رفع نابسامانيهاوسوءمديريتهادربرخيشركتهاي بيمه برداشته كه حاصل آن بازگشت اعتماد مردم به صنعت بيمه بوده است. با اين همه هنوز فاصله درخور تاملي ميان ضريب نفوذ بيمه در كشور ما با استانداردهاي جهاني به چشم ميخورد و خريد بيمهنام//ه خصوصا بيمهنامههاي عمر و حوادث اولويت الزم را در س//بد هزينه زندگي خانوارها پيدا نکرده است. عدم اجراي يك كمپين جمعي به رهبري بيمه مركزي و با مشاركت شركتهاي بيمه به منظور گس//ترش فرهنگ بيمه به تمام اليههاي جامعه كم درآمد و ضعف ش//ديد بنيه مالي اكثريت جمعيت كشور از مهمترين عوامل بازدارنده رش//د و توس//عه صنعت بيمه و عامل س//ركوب اين صنعت در كشور و جامعه ما بوده اس//ت. حاال هم چند سالي است عامل سركوب ديگري به نام ماليات بر ارزشافزوده بر مجموعه اين عوامل افزوده ش//ده اس//ت. اخذ ماليات بر ارزشافزوده بر فروش بيمهنامهها در كشوري كه مردم به دليل كمي درآمد و باال بودن خط فقر به آساني قادر به تامين نيازهاي اوليه خود نيستند به يك طنز اقتصادي شباهت دارد و نمونه بارز ديگري از تصميمگيريهاي جزيرهاي و به دور از واقعبيني توس//ط مديران سازمانهاي دولتي ما يا بيخبري محض آنها از واقعيتهاي جاري در بستر جامعه است، چه اگر تصميمگيريهاي حساس اينچنيني جزيرهاي صورت نميگرفت، دستاندركاران سازمان امور مالياتي كشور كه به خود به چشم مامور ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.