محکومیتمتهمانحملهبهسفارتعربستانبه6 و3 ماهحبس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - خبر آخر

وكي//ل برخي از متهم//ان پرونده حمله به س//فارت عربستان از صدور نهايي احکام موكالنش خبر داد.

به گ//زارش ايلنا، مصطفي ش//عباني در رابطه با احکام صادرش//ده ب//راي متهمان پرونده حمله به س//فارت عربس//تان گفت: دادگاه تجديدنظ//ر درخص//وص س//فارت عربس//تان 21 تيرماه در شعبه 53 دادگاه تجديدنظر دادگستري تهران برگزار شد.

وي ب//ا بي//ان اينک//ه دادگاه تجديدنظر احکام صادر ش//ده براي متهمان از س//وي دادگاه ب//دوي را تاييد كرد، اظهار داش//ت: اين پرونده در دادگاه ش//عبه 10 كاركنان دولت، 20 متهم داشت كه براي آنها احکامي صادر شده بود. 10 نفر از متهمان اين پرونده به حکم دادگاه بدوي اعتراض داش//تند اما دادگاه تجديدنظ//ر نيز همان احکام دادگاه بدوي را تاييد كرد كه بر اين اس//اس، پنج نفر به شش و پنج نفر نيز به سه ماه حبس محکوم شدند.وكيل برخي از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان با بيان اينکه اتهام موكالنش اخالل در نظم عمومي بود، تصريح كرد: موكالنم به احکام صادرشده اعتراض داش//تند. ما داليل كاف//ي را براي تخفيف احکام صادرشده آورديم اما در اينباره دادگاه تجديدنظر اس//تداللهاي خود را داشت و احکام دادگاه بدوي را تاييد كرد.

شعباني در پاسخ به اين سوال كه آيا در ميان متهمان افراد روحاني نيز وجود دارند، خاطرنش//ان كرد: پرونده متهمان مرتبط با اين پرون//ده كه روحاني هستند، در دادگاه ويژه روحانيت مورد پيگيري ق//رار ميگيرد كه تعداد آنها 25 نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.