شبهجزیره كره، تنش مزمن آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه سردبیر

... چراكه به نظر ميرس//د برخالف انتظ//ار ترامپ، پک//ن نهتنها به عنوان برادر بزرگتر در واقع تنها حامي تمام و كمال كرهشمالي در جهان ترمز پيونگ يانگ را نکشيده بلکه ترجيح ميدهد از ماجراجوييهاي رهبر جوان و درست مانند ترام//پ نامتعارف كرهش//مالي به عنوان ابزار ب//ازي در ميدان قدرت اس//تفاده كند. س//خنان تند و مانند هميشه فاقد هرگونه اصول ديپلماسي اينب//ار در قبال پکن ي//ا قدرتنمايي سنگين نظامي چين در مراسم سالگرد تاسيس ارتش آزاد اين كشور كه پس از انقالب كمونيستي براي نخستينبار ص//ورت ميگرفت بهگونهاي هم زمان ش//د تا اي//ن واقعيت عيان ش//ود كه واش//نگتن در كنار تمام رسواييهاي داخل//ي و نابخرديه//اي ديپلماتيك ترام//پ و همچنين سياس//ت مبهم و چندپهلو در خاورميانه و اروپا و افزايش تنش تحريمها با ايران كه اينبار مسکو و پيونگ يانگ را هم دربرگرفته است همچنان با بحران مزمن ش//بهجزيره كره روبهرو ميشد؛ مشکلي كه چهبسا اينبار هزينه بيشتري را به كاخ سفيد تحميل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.