بانک ها در تله دولت

بررسیپیامدهایتسهیالتتکلیفیدراقتصادایران؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرايط نظام بانکی در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع اقتصادی كش//ور است و هر گونه نقطه تاريك و آسيب زا در بدنه بانکی میتواند خطرات جدی ب//رای اقتصاد ايجاد كند و تهديد بالقوهای برای دور كردن آن از مس//ير صحيح توس//عه و رشد اقتصادی باش//د.در اوضاع كنونی نيز كه بانكها با محدوديتها و مشکالت متعددی مواجهاند، نبود شفافيت كافی، عدم نظارت صحيح، بزرگ شدن مطالبات معوق بانکی و دارايیهای سمی بانكها از جمله داليلی هستند كه میتوانند به بحرانهای موجود دامن بزنند و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.