از دولت توقع نداشته باشید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

استفاده از درآمد نفت برای حل مشکالت اقتصادی اشتباه است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.