اقدامات قضایی آمریکا را تالفی می کنیم

محسنیاژهای در پاسخ به »جهان صنعت«:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

چن//دی پیش رییس ق//وه قضاییه ایران از ایاالت متحده خواس//ت ایرانیان زندان//ی در آمریکا را آزاد کند. صادق آملی الریجانی گفته بود که ایران طبق قوانین خود »دو تابعیتی را به رسمیت نمیشناسد و با کس//انی که تابعیت ایرانی دارند مانند همه ایرانیان رفتار میش//ود«. پیشتر نیز سخنگو و معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی درخواست مشابهی درباره آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا مطرح کرده بودند. اظهارات رییس قوه قضاییه جمهوری اس//المی مصادف شده است با یک هفته انتقادهای کاخ سفید از ادامه بازداشت زندانیان ایرانی- آمریکایی در ایران و همچنین تحریمهای جدید وزارت خزانهداری ایاالت متحده علیه افراد و موسس//ات حامی برنامه موشکی سپاه پاسداران. دونالد ترامپ، رییسجمهورآمریکا،03 تیرماهبهایرانهشدار داد در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد نکند، با پیامدهای جدی و تازهای مواجه خواهد شد. در این بیانیه از ایران خواسته شده که رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی را که 10 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شده، بازگرداند و باقر نمازی، سیامک نمازی و تمامی آمریکاییهای زندانی در این کشور را نیز آزاد کند. اکنون این گمانه وجود دارد که امکان تبادل زندانیهای آمریکایی در ایران با زندانیهای ایرانی در کشورهای غربی و آمریکا وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار »جهانصنعت« این موضوع را رد کرد و گفت: در رابطه با ادعای گروگانگیری کسی که مرتکب جرمی در قلمرو ایران شده باشد چه ایرانی و چه غیر ایرانی مطابق قانون ب//ا او مقابله میش//ود و در خص//وص مبادله زندانیها باید بگویم آمریکا خواستهاش را هنوز مطرح نکرده و هرگاه خواسته این کشور مطرح شود در دستگاه دیپلماسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محس//نیاژهای در یکص//د و پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال »جهان صنعت« در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه درباره رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابل زده اس//ت و آیا شرط آزادی آمریکاییهای دس//تگیر ش//ده در ایران، ایرانیان دستگیر ش//ده در آمریکاس//ت، گفت: هم//ه در این ماههای اخیر به ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطهجویانه و زورگویی آمریکا پی بردهاند و برهمین اس//اس ملت و مس//ووالن ایران نمیتوانن//د به آمریکا اعتم//اد کنند چراکه ب//ه به قرارداد کتبی و قول آمریکا اعتمادی نیس//ت. اژهای تصریح کرد: ب//ه هیچ اقدام آمری//کا نمیتوان اعتماد ک//رد. قوه قضاییه قوهای اس//ت که با قانون اساس//ی کارش را انج//ام میدهد و به هیچوجه ب//ه آمریکا و امثال آن اجازه دخالت نمیدهد. طبق قانون به جرم افراد ایرانی رسیدگی میشود و افراد غیرایرانی نیز اگر چه در قلمرو ایران مرتکب جرم شوند به آن رسیدگی میشود. وی تاکید کرد: ایران اف//راد دوتابعیتی را نمیپذیرد و کسانی که جرمی داشته باشند طبق قانون با آنان برخورد میشود. اژهای گفت: آمریکا زور میگوید و زبان تهدید دارد اما بدانید که زبان تهدید آمریکا کارآیی ندارد و نمیتواند با کش//وری مثل ایران زورگویی کند و این اقداماتی ک//ه درباره نقض برج//ام و غارت اموال مردم در خارج از کشور دارد بیپاسخ نمیماند. وی افزود: بس//یاری از ایرانیان هم متاس//فانه تحت فش//ارهای ظالمانه آمریکا در س//الیان مختلف هستند و طبیعی است از آنه//ا میخواهی//م اول آنها را آزاد کنند و طبق انصاف و حتی طبق قانون خودش//ان با آنها برخورد شود چون آمریکا دستش به جمهوری اس//المی نمیرسد در نتیجه آنجا ایرانی//ان را مورد ظلم قرار میدهد. بنابراین ایران با زبان تهدید تسلیم آمریکا نمیشود و کار خودش را براس//اس قوانین خود پیش میبرد.

اژهای در پاس//خ ب//ه این س//وال که بقایی اخی//را بعد از آزادی از زندان اظهاراتی را علیه قوه و ش//خص ش//ما و ادعاهایی درباره برادر رییسجمهور مطرح کرده گفت: آنجا که الزم است دادستان تهران توضیح میدهد. من فقط به دوستان توصیه دارم وقتی زبان به نامهربانی باز کردند از مرز قانون خارج نشوند.اگر دادستان الزم بداند دستخط ایشان در مورد انتقال از سوییت و امکانات توضیح می دهد و مسایل مالی مشخص میشود.

سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: وقتی انسان وارد مبارزه با فساد میشود هزینه دارد و باید پرداخت شود. ما با دانه درشتها و یقهسفیدها از جریانهای مختلف برخورد میکنیم. بدیهی اس//ت چنانچه اف//راد کاری کنند که به ضرر خودشان است، تحت تعقیب قرار میگیرند و مدعیالعموم وارد میشود. دادستان تهران نیز با تشخیص خود وارد میشود.

معاوناولقوهقضاییهدرپاسخبهاینپرسش که آیا تعاملی در مورد وزیر دادگس//تری شده اس//ت، اظهار کرد: از جمله وزرایی که سه قوه در انتخ//اب آن نقش دارند وزیر دادگس//تری اس//ت. این فرد از ناحیه رییس قوهقضاییه به دولت پیشنهاد میشود و مجلس رای میدهد. گزینههایی مطرح هس//تند. این افراد طبیعتا بصورت رس//می معرفی میش//وند. معموال تعامالتی اس//ت و قبلش راجع به افراد بحث میشود. انش//اءاهلل با تعامل ظرف این مدت توس//ط رییس قوهقضاییه ب//ه دولت معرفی میشود.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که برخی مجرمان از جمله قاتل کودک هش//ت ماهه با وثیقه کم یا فیش حقوقی آزاد میش//وند راه//کار قوهقضاییه ب//رای جلوگیری از این اتفاقات چیس//ت، گفت: مباحثی که درباره س//وابق متهمان گفته شده صحت ندارد. به طور مثال گفته شده یکی از آنها 130 مورد سابقه س//رقت دارد که با کفالت آزاد است. این موضوع اصال صحت ندارد یا اینکه گفته ش//ده با فیش حقوقی آزاد شده که این هم خالف است.

محسنیاژهای تاکید کرد: در نهایت اینکه متهم پرونده دختر هشت ماهه با فیش حقوقی آزادنشدهو031 میلیونوثیقههمنبودهاست. در م//ورد متهم دوم هم تا پایان محکومیتش در حبس بوده اس//ت. در قانون آمده مجرمان حرفهای باید بانک اطالعاتی داش//ته باشند و افرادی که در مورد آنها احس//اس خطر وجود دارد بعد از آزادی از زندان مورد توجه باش//ند. سخنگوی قوه قضاییه درباره قتل کودک هشت ماهه و اینکه گفته میشود برای قصاص متهم باید تفاضل دیه پرداخت ش//ود، گفت: قاضی پرون//ده باید در این باره اظهار نظر کند. اینکه تفاض//ل دیه چگونه پرداخت خواهد ش//د در ماده 428 قانون مجازات اسالمی گفته شده در مواردی که جنایت نظم و امنیت را بر هم زند یا احساس//ات عمومی را جریحه دار کند مثل همین مورد آخر و مساله آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و اولیای دم تمکن مالی نداشته باشند از رییس قوه درخواست میکنند وباتشخیصاوتفاضلدیهازبیتالمالپرداخته میشود.

س//خنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا دادس//تانی به هجمههای ص//ورت گرفته به ش//ورای نگهبان ورود میکند، پاسخ داد: در قانون مطبوعات پیشبینی شده اگر تهمت و افترا نسبت به مقامات شود قابل پیگیری است و دادس//تان میتواند ورود کند. بارها گفتیم امروز افرادی علیه نهادهایی موثر جوس//ازی میکنن//د اما نهادهای موث//ر تحت تاثیر این حرکاتنیستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه هفتههای گذشته در مورد دستگیری دو مداح خبرهایی منتش//ر شد ولی بعد از دو ساعت این دو فرد در یک مجلس دیده شدند، گفت: این پرونده در دادس//رای ویژه روحانیت مطرح بوده ولی اجماال میدانم این دو نفر دس//تگیر شدند و یک نفر با قرار آزاد ش//ده ب//ود و در مورد نفر دوم نمیدانم.

وی در پاس//خ ب//ه س//والی در خص//وص مصاحب//هاش در برخورد ب//ا آقازادهها و اینکه گفته بود درباره ارتباط برخی آقایان با رسانههای بیگانه دم خروس پیدا شده گفت: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟ برخی جریانهای ضد انقالبی که اشارههایی به نهادهای قوه قضاییه میکننداخیرا دم خروس آنها پیدا و مشخص شد چه کسانی از داخل و چه کسانی از بیرون و مدام دنبال آنها هستند. برخی کانالهای ضد انقالبی که ادعا دارند دس//تی در داخل دارند اطالعاتی دادهاند که روشن شده دست کدام سرویسها پشت این مراحل بوده است. چون حکم قطعی صادر نشده از بیان جزییات معذور هستیم. شما خودتان متوجه برخی کانالها و سایتهای ضد انقالب و مطالبی که بیبیسی پخش کرده، میشوید.

س//خنگوی قوه قضاییه راجع به اظهارنظر بقایی و جوانفکر و هجمههای صورت گرفته گفت: افراد که متهم به فس//اد مالی هستند ممکن اس//ت با غوغاساالری بخواهند جریان پرون//ده را خارج کنند. ق//وه قضاییه هر اقدام قانونی الزم و نه بیش از آن را الزم باشد انجام میدهد.مدتیقبلدرانتخاباتکارهاییکردند که در حد تس//ت است. نباید زیاد توجه کرد حق شخصی من است شکایت کنم اما معموال نمیکن//م. از اول انقالب نکردم اما در رابطه با قوهقضاییه دادستان اقدام میکند.

محسنیاژهای در خصوص اینکه بقایی بعد از برخی اظهارات به سرعت مورد تعقیب قرار گرفت ولی احمدینژاد اظهاراتی را مطرح کرده بود که خود شما گفتید بخشهایی از آن جرم بوده اس//ت و هیچ قراری برای او صادر نشده است، گفت: حتما مساله او هم انجام میشود. هر کس//ی چه از ای//ن طایفه چه از هر طایفه دیگری باش//د به سرعت در خصوص او اقدام میشود. من از هر آنچه هر روز در دادگستری در جریان است خبر ندارم اما هر کس خالف قانون اقدام مجرمانه داشته باشد به سرعت با او برخورد میشود.

مع//اون اول قوهقضاییه درباره اس//تفاده از دستبند الکترونیکی گفت: قانون که از پابند سخن گفته برای بعد زندان نیست بلکه برای محکومان به حبس است که با شرایطی این فرد به جای زندان در جای مخصوصی مثل خانه با آن پابند بتواند مدت حبس را خارج از زندان بگذراند و از محدودهای خارج نشود. وی تاکید کرد: ضرورت دارد بانک اطالعاتی از مجرمان حرفهای و خطرناک تهیه و از آنها مراقبت شود تا مرتکب جرمی نشوند. بانک تشکیل شده اما باید کامل و آنالین شود.

محس//نیاژهای در پایان درباره جمعآوری کمکهای مردم//ی ب//رای آزادی تعدادی از زندانیان در ماه مبارک رمضان با همکاری برنامه ماه عس//ل و سازمان زندانها و اینکه برخی از این زندانیان، زندانی جرائم عمد بودند گفت: اش//کال در برنامه ماه عسل که با هدف آزادی زندانیان برگزار شد این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرائم غیرعمد اس//ت که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.