کسی نمیتواند صدمهای به قدرت نیروهای مسلح وارد کند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جلس//ه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه دیروز به میزبانی رییسجمهور برگزار شد. حسن روحانی، صادق آمل//ی الریجانی و علی الریجانی در این نشس//ت درباره مهمترین مس//ایل کشور و منطقه با هم گفتوگو کردند. به گزارش ایلنا، رییسجمهور پس از این نشست مشترک ب//ا بیان اینکه بعد از دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//ت جمهوری در س//ال 96 منتظر فرصتی بودهایم که روسای سه قوه راجع به موضوعات مهم کشور و مسایل داخلی و خارجی با هم بحثی داشته باشیم و امروز این توفیق حاصل و جلسه بسیار خوبی تشکیل شد، گفت: اکنون فصل شروع همدلی و همکاری است. دیگر دوران انتخابات تمام شده و همه باید دست به دست هم دهیم تا مطالبات مورد نظر در زندگی مادی و معنوی مردم را پاس//خ دهیم. روحانی خاطرنشان کرد: در این جلسه راجع به وحدت و انسجام بیشتر داخلی میان قوای سهگانه و همه نیروهایی که در مس//یر خدمت تالش میکنند، مباحثی میان سران سه قوه سران مطرح شد.

رییسجمه//ور با اش//اره ب//ه اینکه در زمینه مس//ایل اقتصادی، به ویژه در بخش تولید و س//رمایهگذاری نیز با هم گفتوگو کردیم، افزود: امروز تولید، اش//تغال و رونق اقتصادی که باید در کشور ایجاد شود، بسیار حائز اهمیت اس//ت. روحانی با اش//اره به اینکه روسای قوای سهگانه بر این موضوع تاکید دارند که باید از سرمایهگذاری به خوبی حمایت کنیم و این حمایت از طرف س//ه قوه باید انجام ش//ود، گفت: ما به دنبال این هس//تیم که بسته حمایتی جدی برای س//رمایهگذاری داخلی و خارجی آماده کنیم و با حمایت س//ه قوه از این بسته، بتوانیم در نحوه اجرا و عمل همدیگر را یاری کنیم.

وی تصریح کرد: امروز به خوبی میتوانیم سرمایه داخلی و خارجی را جذب کنیم و اگر سرمایه به خوبی جذب شود، حربهای که آمریکاییها در دس//ت گرفتند، به ش//دت کند میشود چراکه ما با آمریکا ارتباط اقتصادی نداشته و آنها نیز در کشور ما سرمایهگذاری ندارند. ما با آمریکاییها تجارتی نداریم و اگر بتوانیم با س//ایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم آنها هم دیگر نمیتوانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.

رییسجمهور با اشاره به اینکه سران سه قوه در این جلسه درباره تحریمهای اخیر آمریکا و اقداماتی که باید در برابر این تحریم و برای مقابله به مثل انجام شود، گفت وگو کردند، افزود: نمونه این اقدامات کاری است که مجلس شورای اسالمی در دس//ت اقدام دارد و انجام خواهد داد و البته این موضوع به تفصیل در جلسه هیات نظارت، به طور جزییتر دنبال میشود تا آمریکاییها بدانند بیشترین خسارت را از اینگونه اقدامات خ//ود آنها خواهند برد و این کارها، آنها را در جهان منزوی خواهد کرد. روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران امروز در جایگاهی اس//ت که کسی نمیتواند به عظمت آن صدمهای وارد کند، خاطرنشان کرد: امروز بین قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تحت نظر مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام وجود داشته و همه قوا از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که حامی این نظام هستند، حمایت خواهند کرد و کس//ی نخواهد توانست صدمهای به قدرت نیروهای مسلح ما وارد کند.

رییسجمهور اظهار داش//ت: ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و سایر نیروهای امنیتی، مورد حمایت ملت، رهبری و س//ه قوه هس//تند و با استحکام راهمان را ادامه خواهیم داد. روحانی ادامه داد: دولت دوازدهم با وحدت و هماهنگی بیشتر با مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه، در راس//تای محقق کردن مطالبات و خواستهای مردم تالش خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.