مراقبباشیمقضایایمسجدالحرامومناتکرارنشود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسووالن حج:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسووالن و دستاندرکاران حج امسال، حج را یک ظرفیت بینظیر معنوی و اجتماعی و بهترین موقعیت برای ابراز عقیده و بیان موضع امت اسالمی دانستند و با تاکید بر اینکه ما حوادث فاجعهبار حج 94 راهیچگاهفراموشنخواهیمکرد،گفتند:مطالبهجدیوهمیشگیجمهوری اسالمی، حفظ امنیت و عزت و رفاه و آسایش همه حجاج به ویژه حجاج ایرانی است و امنیت حج نیز برعهده آن کشوری است که حرمین شریفین در اختیار او قرار دارد. به گزارش پایگاه اطالعرس//انی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتاهلل خامنهای حج را فریضهای بسیار مهم خواندند و با اشاره به ظرفیتهای معنوی آن گفتند: در همه اجزای این فریضه، اعم از نماز، طواف، سعی، وقوف و احرام، ظرفیتهای عجیبی برای ارتباط معنوی با خداوند متعال وجود دارد که باید قدر این فرصت دانسته شود.

رهب//ر انقالب اس//المی، یکی دیگر از ویژگیهای ممت//از فریضه حج را »ظرفی//ت بینظیر اجتماعی« آن برش//مردند و تاکی//د کردند: حج مظهر »عظمت، وحدت و یکپارچگی و قدرت امت اسالمی« است که با اعمال و شرایط خاص، هر سال بیوقفه، در یک نقطه معین، انجام میشود. ایشان، آشنایی حجاج از ملیتهای مختلف با یکدیگر و نزدیکی دلها و دراز شدن دست کمک و یاری را از جمله جنبههای درونی و اجتماعی حج دانستند و خاطرنش//ان کردند: حج با تمام ای//ن ویژگیهای منحصربهفرد معنوی و اجتماعی، بهترین زمان و مکان برای اعالم مواضع امت اسالمی درخصوص مس//ایل مهم جهان اسالم است. رهبر انقالب اس//المی، موضوع »برائت از مشرکان« را که همواره مورد تأکید امام بزرگوار)ره( بود، فرصتی برای اعالم مواضع در موضوعات مورد قبول امت اسالمی خواندند و افزودند: یکی از این موضوعات، قضیه مسجداالقصی و قدس است که این روزها بهعلت گستاخی، وقاحت و خباثت رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی، بیشتر از قبل مطرح و مورد توجه است و دل امت اسالمی به یاد مسجداالقصی میتپد.

حضرت آیتاهلل خامنهای با تاکید بر اینکه مساله فلسطین نباید به هیچ وجه مورد غفلت قرار گیرد، آن را محور عمده مسایل جهان اسالم دانستند و گفتند: چه جایی بهتر از بیتاهلل الحرام، مکه، مدینه، عرفات، مشعر و منا برای اظهار عقیده و بیان مواضع ملتهای مسلمان درباره فلسطین و مسجداالقصی وجود دارد. ایشان، دخالتها و حضور شرارتآمیز آمریکا در کشورهای اسالمی، منطقه و ایجاد گروههای تروریستی تکفیری را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانستند که باید ملتهای مسلمان در حج، درخصوص آن اعالم موضع کنند. رهبر انقالب اسالمی افزودند: شرارتآمیزتر و خبیثتر از همه جریانهای تروریستی، خود رژیم آمریکاست. حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه با اشاره به تصمیم مسووالن برای اعزام حجاج خاطرنش//ان کردند: نگرانیهایی در این باره وجود داشت اما مس//ووالن از قوای محترم در ش//ورای عالی امنیت ملی همهجوانب موضوع را سنجیدند و به این تصمیم رسیدند که حج برگزار شود. ایشان افزودند: داغی که در دل ایرانیها بهواس//طه حوادث تلخ حج 94 پیش آمد، فراموش نشدنی است بنابراین امنیت و ایمنی حجاج بسیار مهم است و باید محفوظ بماند. رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اهمیت آرامش و آسایش حجاج، خاطرنشان کردند: البته معنای امنیت و ایمنی، ایجاد محیط امنیتی نیست.

حضرت آیتاهلل خامنهای، اهتمام ملتهای مسلمان به موضوع وحدت را نیز بسیار مهم و ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: در حالیکه میلیاردها دالر خرج ایجاد تفرقه، اختالف و دشمنی میان مسلمان میشود، مسلمانان باید مراقب باشند تا به این اختالفافکنی کمک نکنند زیرا هریک از امت اسالمی که به این توطئه کمک کند، در تبعات این گناه بزرگ شریک خواهد بود. حضرت آیتاهلل خامنهای در پایان تاکید کردند: همه باید مراقب باشند و با دقت به مسوولیتهای خود عمل کنند تا حجی باعظمت و باعزت برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.