قرار نبود برجام بین ایران و آمریکا مودت ایجادکند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاسی- در حالی معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در برنامه » نگاه یک« حضور پیدا کرد که پیش از آن سیدعباس عراقچی در جلسه با اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس از صدا وسیما گالیه کرده بود که شش ماه است هیچ مسوولی از این وزارتخانه به صدا و سیما دعوت نشده است.

ب//ا ای//ن حال رییس س//تاد پیگیری برج//ام در گفتوگو با این برنامه کلیه ابعاد برجام، نحوه برخورد مسووالن و عواقب آن را برای مردم تش//ریح کرد؛ اتفاقی که در چهار س//ال گذشته کمتر در صدا و س//یما شاهد آن بودهایم.سیدعباس عراقچی افزود: برخی موافقان و منتقدان اش//تباهی که دارند، این است که برجام را پیمان مودت بی//ن ایران و آمریکا میدانند و تص//ور میکنند برجام قرار بود بین ای//ران و آمریکا پیمان مودت ایجاد کن//د و میگویند چرا تحریم و خصومت جدیدی از س//وی آمریکا علیه ایران اعمال میش//ود. وی با بیان اینکه آمریکاییها تالش دارند ش//رایط را به گونهای طراحی کنند که ایران به مرحله احساسی و عصبانیت برسد، خاطرنشان کرد: سیاست آنها به گونهای است که ایران را عصبانی کنند تا احساسی عمل کند یا اینکه منافع برجام را برای ایران آنقدر کاهش میدهند که از این توافق خارج شود.

مع//اون وزیر ام//ور خارجه درباره نقض برجام خاطرنش//ان کرد: برجام دو نوع نقض را شناسایی کرده؛ یک عدم اجرا و دیگری عدم اجرای اساسی است. طبیعی است که عدم اجرا ممکن است در هر شرایطی اتفاق بیفتد ولی اینقدر جدی نباشد که کشورها بخواهند از برجام خارج ش//وند یا تعهداتش//ان را زیر پا بگذارند. عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام اخیر کنگره آمریکا نقض است یا نقض فاحش گفت: اینکه آیا نقض انجام شده یا نقض فاحش، تشخیص آن بر عهده هیات نظارت اس//ت. به عنوان وزارت امور خارجه و مجری برج//ام گزارش میدهیم که از نظر م//ا این نقضهای صورتگرفته فاحش هس//ت یا نه، تصمیمگی//ری برعهده هیات نظارت بر اجرای برجام است و اینکه چه واکنشی نشان داده شود نیز برعهده هیات نظارت است.

وی س//پس در این باره که آیا مجموع تحریمهای جدید آمریکا با توجه به شرایط 9 گانه رهبر معظم انقالب درمورد برجام، میتواند نقض فاحش را شامل میشود، اظهار داشت: چند نکته در سوال شما بود یکی اینک//ه آی//ا این مجموعه تحریمها که به تعبیر مادر تحریمها از آن یاد میشود، جمع همه تحریمهای غیرهستهای موجود است یعنی تحریمها مربوط به حقوق بش//ر، موشکی و تسلیحات و تروریسم است که باید گفت این تحریمها هم اکنون نیز وجود دارند. معاون وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: این تحریمها را قانون موجود در یکجا تجمیع و البته قویتر کرده و دس//ت رییسجمهور آمریکا را برای اعمالش بازتر کرده اس//ت. ولی این قانونی که به اصطالح میگویند مادر تحریمها، قادر نش//ده اس//ت که تحریمهای مثال نفتی، کشتیرانی، هواپیمایی یا بیمهای را دوباره برگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.