شلیکمنورتحریکآمیزنبودهاست

Jahan e-Sanat - - NEWS - دیپلماسی

ایلنا- نیروی دریایی آمریکا مدعی شد اقدام ناو هواپیمابر و ناو جنگی این کشور در خلیجفارس مبنی بر پرتاب منور به سوی شناورهای ایرانی، تحریکآمیز نبوده و اقدامی حرفهای بوده است. روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد: با گذش//ت چند روز از اقدام تحریکآمیز یک رزمناو آمریکایی در شمال خلیج فارس که با ش//لیک دو گلوله هوایی برابر ش//ناور گشتی نیروی دریایی س//پاه صورت پذیرفت، شناورهای آمریکایی اینبار در منطقه میانی خلیج فارس اقدام مش//ابهی را مرتکب شدند. در این اطالعیه با اشاره به هوشمندی و هوشیاری رزمندگان نیروی دریایی سپاه تصریح شده است: آمریکاییها با حرکتی تحریکآمیز و غیرحرفهای، با اخطار به شناورهای ناوتیپ ذوالفقار مبادرت به پرتاب منور ورزیدند که رزمندگان اسالم بدون اعتنا به رفتار نامتعارف و غیرمعمول شناورهای آمریکایی، ماموریت خود را در منطقه دنبال کردند که ناو هواپیمابر و رزمناو همراه منطقه را ترک کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.