تعیین وقت برای محاکمه آمران حمله به علیمطهری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- وکیلمدافع علی مطهری از دعوت موکلش به دادگاه نظامی ش//یراز در تاریخ 11 شهریورماه خبر داد. مصطفی ترکهمدانی گفت: با صدور کیفرخواست برای پنج نفر از متهمان دستوردهنده اخالل در نظم فرودگاه شیراز در اتفاق اسفندماه سال 93 که منجر به توهین و حمله به موکلم و تخریب تاکسی حامل وی شد، پرونده برای رسیدگی به ش//عبه یک دادگاه نظامی ش//یراز ارجاع شده است. وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده 11 شهریور است و موکلم نیز برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.