رضایتاصالحطلبانازکابینهبرآوردهنمیشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-نایبرییسفراکسیونامیدبااشارهبهاینکهخبرقطعیازترکیب کابینه ندارم، گفت: اگر شنیدهها درباره ترکیب کابینه دوازدهم درست باشد، خیلی رضایت اصالحطلبان برآورده نمیشود.

محمدرضاتابشافزود:درهرصورتکابینهبایدتجلیقولهاووعدههای شعارهای رییسجمهور باشد. انشاءاهلل ترکیب کابینه به گونهای باشد که هم انسانهای پاکدست و کارآمد در آن حضور داشته باشند و هم کابینه تبلور42 میلیونرایمردمبهرییسجمهورباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.