خاموشي چراغ صنعت بیمه با مالیات بر ارزشافزوده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

... معذور نگاه ميکنند، با برگزاري جلسات بحث و رایزني با مسووالن بیمه مرکزي کشور، انجام مقداري مطالعات میداني و آگاه ش//دن از حال و روز پریش//ان صنعت بیمه یقینا به این نتیجه ميرسیدند که نهتنها نباید دولت از فروش بیمهنامه، مالیات بر ارزشافزوده دریاف//ت کند بلکه براي گس//ترش فرهنگ و رش//د و توسعه صنعت بیمه باید به آن یارانه هم بپردازد.

ب//ا ضریب نفوذ بس//یار پایینتر از اس//تانداردهاي جهاني و با وضعیت بس//یار آس//یبپذیري که صنعت بیمه کش//ور دارد، ب//ه هیچوجه منطق//ي و به صالح این صنعت نیس//ت که دولت هم از شرکتهاي بیمه و نمایندگيه//اي آنها مالیات بر درآمد دریافت کند و هم مالیات بر ارزشافزوده.

در نتیج//ه همی//ن تصمیمگیريه//اي جزیرهاي و فاق//د عنصر واقعبیني اس//ت که اقتصاد کش//ور ما از ش//ر مش//کالتي که گریبانش را گرفته، رها نميشود و تالشهای//ي که در دولته//اي مختلف براي اصالح ساختار آن صورت ميگیرد، به نتیجه نميرسد.

آخر کدام عقل س//لیمي ميپذیرد که شرکتهاي بیم//ه در کش//وري با درآمد س//رانه بس//یار پایین و داراي پایینتری//ن ضری//ب نفوذ بیمه در مقایس//ه با اس//تانداردهاي جهاني، بابت ف//روش بیمهنامه عالوه ب//ر مالیات ب//ر درآمد، مالیات ب//ر ارزشافزوده هم به دول//ت بپردازند و تازه پرداخت ای//ن مالیاتها عالوه بر ش//رکتهاي مادر ش//امل حال نمایندگيهاي آنها هم بش//ود. در چنین ش//رایطي چطور ميتوان انتظار توانمن//د ش//دن ش//رکتهاي بیمه و اقب//ال مردم به خرید هرچه بیشتر پوش//شهاي بیمهاي داشت. بله، افزایش درآمدهاي مالیاتي و کاهش وابس//تگي دولت به درآمدهاي نفتي هدف بزرگ و مقدس//ي اس//ت که به خاطر آن متولیان اخذ مالیات در کش//ور باید مورد تقدیر قرار گیرند اما حتي براي این کار بزرگ هم خط قرمزهایي وجود دارد که متولیان اخذ مالیات نباید از آن عبور کنند. خطقرمزهاي صنعت بیمه همین مالیات بر ارزشافزوده است ضمن آنکه به دلیل آسیبپذیري ش//دید صنعت بیمه براي مالیات بر درآمد این صنعت هم باید تعرفههاي ترجیحي در نظر گرفته ش//ود چه در غیر این صورت صنعت بیمه ما دچار مرگ تدریجي خواهد شد؛ مرگي که خسارتهاي جبرانناپذیري براي اقتصاد کش//ور به همراه خواهد داش//ت. در این میان مس//ووالن بیمه مرکزي هم باید به منظور حمایت از ادامه حیات صنعت بیمه و فراهم ساختن موجبات رشد و توسعه آن براي لغو مالیات بر ارزشافزوده و تعدیل نرخ مالیات بر درآمد این صنعت جدیت بیش//تري به خرج دهند و از طریق کانالهایي که در اختیار دارند، در این زمینه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.