سپردههای جدید فرشتگان مشمول سود شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

براس//اس تصمیم جدید اتخاذ شده در رابطه با سپردهگذاران تعاونی منحلشدهفرشتگانکهدرموسسهکاسپینافتتاححسابوتعیینتکلیف میش//وند، وجوه سپردهگذاری شده مشمول سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد شد.

به گزارش ایس//نا، در حالی در جریان تعیینتکلیف س//پردهگذاران فرشتگانبهعنوانبزرگترینزیرمجموعهموسسهاعتباریکاسپینتا09 درصد اصل پول آنها به طور علیالحساب پرداخت شده و مابقی مشروط به پاسخگو بودن منابع این تعاونی خواهد بود که سپردهگذار میتواند مبلغی که به آن تعلق میگیرد را نزد موسس//ه کاسپین افتتاح حساب کرده و در آن سپردهگذاری کند ولی ظاهرا تاکنون سودی به این سپرده تعلق نمیگرفت اما در تازهترین تصمیم اتخاذ ش//ده و آن طور که مدیرعامل کاسپیناعالمکردهقراراستبهاینسپردههاسودمتعارفیعنی51 درصد ساالنه تعلق گیرد. این در حالی است که بر اساس روال قبلی در هر مرحله افرادی که مشمول سقفهای تعیین شده برای تعیینتکلیف میشدند به طور خودکار برای آنها افتتاح حساب و مبلغ علیالحساب واریز میشد اما برای مشخص شدن وضعیت سود حساب سپرده، باید صاحبان سپردهها مراجعه کرده و با مشخص شدن وضعیت حساب وی آن گاه کاسپین به حسابهای افتتاح شده سپردهگذاران منحله سود متعارف پرداخت کند. باید یادآور شد این سودی که قرار است به حسابهای سپرده پرداخت شود، کامال با موضوع سودهای معوق که اکنون مورد اعتراض سپردهگذاران فرشتگان قرار دارد، متفاوت خواهد بود. براساس اعالم مدیرعامل کاسپین، طی مراحل قبلی پرداخت وجوه سپردهگذاران که تا سقف 100 میلیون تومان در جریان است، تاکنون حدود044 هزار 177و نفر از سپردهگذاران تعاونی منحل شده فرشتگان تعیینتکلیف شده و برای آنها نزد کاسپین افتتاح حساب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.