بانک انصار نشان اعتماد در صنعت بانکداری گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشان اعتماد، صداقت و امانتداری در صنعت بانکداری در »شانزدهمین اجالس سرآمدان اقتصاد ایران« به بانک انصار اهدا شد.

ب//ه گزارش »جهان صنع//ت« به نقل از روابط عموم//ی بانک انصار ش//انزدهمین »اجالس سرآمدان اقتصاد ایران« با هدف توسعه تولید و اشتغال در مرکز همایشهای صدا و سیما و با استقبال شایسته مدیران، تولیدکنندگان و فعاالن بخشهای مختلف اقتصاد، صنعت، تولید، خدمات و صادرات برگزار شد.

این گزارش میافزاید، براساس ارزیابیهای انجام شده توسط تیم کارشناس//ان این اجالس، بانک انصار بر مبن//ای اقدامات، فعالیتها وخدمات شایس//ته و اعتمادآفرین در صنع//ت بانکداری و همچنین دستاوردهای کسب شده در حوزه رضایتمندی مشتریان و پشتوانه اعتماد عمومی واجد دریافت نشان »اعتماد، صداقت و امانتداری در صنعت بانکداری« تش//خیص داده شده و بر همین اساس این نشان به بانک انصار اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.