تسهیالت52 هزارمیلیاردریالی بانک صادرات به تولید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک صادرات ایران از تیرماه 1395 تا پایان خردادماه 6931بالغ ب//ر 25 هزار و 768 میلیارد ریال تس//هیالت به 2751 بنگاه کوچک و متوس//ط پرداخت کرده است.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، در راستای اجرای اصل اقتصاد مقاومتی و همسویی با سیاستهای ابالغی دولت محترم جمهوری اسالمی ایران و با هدف ضرورت فعالس//ازی ظرفیتهای بالقوه تولیدی بنگاههای کوچک و متوس//ط، 2751 فقره تس//هیالت جمعا به مبلغ 25 هزار و 768 میلیارد ریال در بخش فرآیند رونق و پرداختهای مس//تقیم از تاریخ ابالغ بخش//نامه )تیرماه59( لغایت پایان خردادماه سالجاری (1396) پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.