تقاضای جهانی طال رکورد زد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تجار با افزایش خرید شمش طال به دنبال سرمایهگذاری ایمن در پی بحرانهای مالی و ژئوپلتیکی جهان هستند.

تقاضای بازار داخلی چین برای ش//مش طال در ش//ش ماه نخس//ت سالجاری میالدی به بیش از 50 درصد افزایش یافت و برآورد میشود که تقاضای جهانی در سالجاری میالدی برای طال بیش از یک هزار تن باشد.براساس گزارش بلومبرگ، تقاضا برای شمش طال در چین که عنوان بزرگترین بازار شمش طالی جهان را به خود اختصاص داده در شش ماه نخست سالجاری میالدی به بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

این در حالی اس//ت که تجار با افزایش خرید ش//مش طال به دنبال سرمایهگذاری ایمن در پی بحرانهای مالی و ژئوپلتیکی جهان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.