اقتصاد جهان در خطر

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

رويارويي دو اقتصاد نخست جهان، دنيا را به هم خواهد ريخت و انگار همه چيز مهياي نبرد تجاري اين دو است. بدتر آنكه احتمال نبرد نظامي هم دور از ذهن به نظر نميرسد. هشدارهاي جديد دونالد ترامپ و زير سوال بردن مقامه//اي قبلي كاخس//فيد به علت س//طح باالي رواب//ط تجاري با چين موج جديدي از تنش را بين مقامات اين دو كش//ور به راه انداخته اس//ت. از طرفي همزماني نودمين س//الگرد تاسيس ارتش آزاد چين و رژه عظيم نظامي ارتش براي نخستينبار پس از انقالب كمونيستی هم ميتواند به نوعي قدرتنمايي پكن در پاس//خ به هشدارهاي ميلياردر نيويوركي باشد.

رييسجمه//ور آمريكا ضمن ابراز ناامي//دي از دولت چي//ن، اعالم كرد پكن براي آنك//ه جلوي فعاليتهاي نظامي كرهشمالي را بگيرد هيچكاري براي واشنگتن انجام نداده است. دونالد ترام//پ گفته اجازه نخواهيم داد اين وضعيت ادامه پيدا كند.

ترامپ ي//ك روز پس از تازهترين آزمايش موش//ك قارهپيما از س//وي كرهش//مالي، در پستهايي توئيتري از دولت چين انتقاد كرد. كرهشمالي طي كمت//ر از يك ماه، دو موش//ك بالستيك قارهپيما آزمايش كرده، و در تازهترين مورد آن، مدعي شده تمامي خاك آمريكا را در تيررس خود دارد. ترامپ در حس//اب كارب//ري خود در توئيتر نه فقط از دولت پكن، در مورد كرهشمالي، بلكه از دولتهاي پيشين آمريكا هم به خاطر راه و روش تجارت با چين انتقاد كرده است.

او نوشته من از چين بسيار نااميد ش//دهام، س//پس دولتهاي پيشين آمريكا را ب//ه نابخردي متهم كرده و گفت//ه به پكن اجازه دادهاند س//االنه ميلياردها دالر بهدس//ت آورد، بدون آنك//ه هيچكاري جز ح//رف زدن در ارتباط با كرهشمالي انجام دهد. ترامپ ميگويد بيش از اين اجازه نخواهيم داد اين وض//ع ادامه پيدا كند. چين به راحت//ي ميتواند اين مش//كل را حل كند.

رييسجمهور آمريكا و ش//ماري ديگر از رهب//ران غرب، بارها از پكن خواستهاند براي جلوگيري از اقدامات نظامي و اتمي پيونگيانگ، اقدامات بيش//تري انجام دهد. س//ازمان ملل متحد، آزمايش موشكهاي بالستيك و آزمايشهاي اتمي با هدف نظامي از سوي كرهشمالي را منع كرده است.

چي//ن كه خ//ود از اعضاي دائمي شوراي امنيت است، از اقدامات نظامي كرهش//مالي انتقاد ميكند و ش//نبه گذشته هم پرتاب آزمايشي موشك ت//ازه را محكوم ك//رد. پكن در عين حال از درخواس//تهاي مكرر آمريكا براي اعمال فشار بيشتر بر كرهشمالي، انتقاد كرده و از واشنگتن خواسته به آنچه فرضيه مسووليت چين در قبال كرهش//مالي توصيف ك//رده، خاتمه دهد.

چين در عين حال شديدا به برپايي س//امانه دفاعي »تاد« در كرهجنوبي اعتراض كرده و آن را تهديدي عليه منافع خ//ود و ثبات منطقه مينامد. اين در حالي است كه اياالت متحده و همپيمانان آن در آسيا ميگويند هدف از سامانههاي دفاعي و رزمايشهاي مش//ترك آنه//ا، آمادگ//ي در قبال تهديدهاي كرهش//مالي است. در پي آزمايش موشكي تازه در كرهشمالي، گزارش ش//د كرهجنوبي درخواستي براي برپايي چهار سامانه اضافي ديگر از پدافند »تاد« ارائه كرده است.

دونال//د ترام//پ پيشت//ر نظرات مختلف//ي در مورد چين و همچنين رويكردش در قبال كرهشمالي مطرح كرده بود. همچنين در جريان كارزار انتخاباتي سال گذشته، از پكن بهخاطر رواب//ط تجاري غيرمنصفانه با آمريكا انتقاد ك//رده بود. در عي//ن حال در م//واردي هم اي//ن انتقادها را مطرح كرده بود كه چين در قبال كرهشمالي كار خاصي انجام نميدهد اما پس از پيروزي در انتخابات و گفتوگوهايش با شي جين پينگ، از رييسجمهور چين س//تايش كرده و گفته بود فكر ميكن//م روابطي كه بين ما به وجود آمده ممتاز است.

ترام//پ در فروردينماه، چند روز پيش از دي//دار برنامهريزيش//ده با همتاي چين//ي خود، در مصاحبهاي با فايننشالتايمز گفته بود اگر پكن در مورد كرهش//مالي همكاري نكند، واش//نگتن قادر اس//ت ب//ه وضعيت موجود، بهطور كامل رسيدگي كند. او هش//تم خرداد ماه، در پي آزمايش موشكي از طرف كرهشمالي گفته بود كرهشمالي با پرتاب موشك بالستيك ديگر به همسايگانش از جمله چين بياحترامي كرده است... با اين حال چين تم//ام تالش خود را انجام داده است.

از طرفي رهبر كرهش//مالي شنبه گذش//ته مدعي ش//د، موش//كي كه آزمايش شده، قادر است تمام خاك آمريكا را هدف قرار دهد. ساعتي پس از اي//ن آزمايش، جنوبي و آمريكا يك رزمايش مشترك موشكي انجام دادن//د. چين ضمن محك//وم كردن آزمايش كرهش//مالي از همه طرفها خواست از انجام آنچه ممكن است بر تنشها بيفزايد، خودداري كنند.

هر چند چين آزمايش موش//كي جدي//د كرهش//مالي را محكوم كرده و آن را ناقض قطعنامههاي ش//وراي امنيت سازمان ملل دانسته اما با اين حال اين كشور همچنان حامي اصلي كرهشمالي در جهان بهشمار ميرود. وزارت خارج//ه چين پس از آزمايش موشكي كرهشمالي در جمعه گذشته، بيانيهاي را منتش//ر كرد كه در آن از همه طرفهاي درگير خواسته شده بود تا براي جلوگيري از تشديد تنشها و حمايت مش//ترك از صلح و ثبات منطقهاي با احتياط عمل كنند.

به نوش//ته نيوزويك، آمار س//ال 2015 نشان ميدهد حجم صادرات كرهش//مالي به چي//ن دو ميليارد و 83 ميلي//ون دالر بوده كه 83 درصد از مجم//وع كل صادرات اين كش//ور را تش//كيل ميده//د. پ//س از چين هندوس//تان با 3/5 درص//د جايگاه دوم را دارد.

اصليتري//ن كاالي صادرات//ي كرهشمالي زغالسنگ است. احتمال ميرود كرهشمالي ارز مورد نياز براي تامي//ن برنامههاي موش//كي خود را از ف//روش زغالس//نگ تامين كند. در واكنش به آزمايشهاي موش//كي پيونگ يانگ، در فوريه امسال چين اع//الم ك//رد واردات زغالس//نگ از كرهش//مالي را متوق//ف خواهد كرد. با اين همه به نوش//ته نيويوركتايمز آمار نش//ان ميدهند حجم مبادالت بازرگان//ي چي//ن و كرهش//مالي در چهارماههنخستسال7102 افزايش داشته است.

دونالد ترامپ پيش از ورود به كاخ سفيد گفته بود چين بر كرهشمالي كنترل كامل دارد و اگر پكن حاضر به حل مشكل نباشد، اياالت متحده در روابط تجاري خود با چين تجديدنظر جدي خواهد كرد. تراز تجاري ساالنه آمريكا و چين در سال 2016 بالغ بر 309 ميليارد دالر بود.

پيش از انتقادهاي ترامپ از چين، وزير خارجه آمريكا هم اتهاماتي را به چين و روسيه وارد كرده بود. او گفته بود پكن و مسكو برنامههاي موشكي كرهشمالي را از نظر اقتصادي ممكن ساختند و به همين دليل مسووليتي آشكار و ويژه در به خطر افتادن رو به افزايش ثبات منطقهاي و جهاني دارن//د. رك//س تيلرس//ون يك روز پس از آزمايش موشك قارهپيماي كرهشمالي، با سرزنش روسيه و چين در مورد تهديد فزاينده پيونگيانگ تاكيد كرد كه اياالت متحده هرگز يك كرهش//مالي مس//لح به سالح هس//تهاي را نخواهد پذيرفت. وزير خارجه آمريكا در بيانيهاي در همين ارتباط گفت كه آزمايش موش//كي كرهش//مالي نقض آش//كار چندين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است؛ قطعنامههايي كه به توصيف تيلرس//ون بازتاب خواس//ت جامعه جهاني اس//ت. او از همه كش//ورها خواست موضعي قدرتمند و آشكار در برابر كرهش//مالي اتخ//اذ كنند و در اي//ن زمينه بر حفظ و ش//دت بخش//يدن به تحريمهاي س//ازمان ملل تاكيد كرد. تيلرسون همچنين از چين و روس//يه در زمينهس//ازي اقتصادي براي برنامه توسعه موشكي و هستهاي كرهشمالي انتقاد و تاكيد كرد كه اين دو كش//ور مسووليتي وي//ژه و بينظي//ر در قب//ال تهديد رو به رشد كرهش//مالي عليه ثبات منطقهاي و جهاني به دوش دارند.

وزي//ر خارج//ه آمري//كا گفت كه كشورش به دنبال روندي صلحآميز براي غيرهستهاي كردن شبهجزيره كره و پاي//ان دادن به رفتار خصمانه كرهش//مالي اس//ت و در عي//ن حال تاكي//د ك//رد آمريكا در عي//ن آنكه هرگز يك كرهش//مالي هس//تهاي را نخواه//د پذيرف//ت، از تعهداتش در قبالمتحدانشدرمنطقهچشمپوشي نخواهد كرد.

از طرفي مقامهاي آمريكايي گفتند بمبافكنهاي استراتژيك اين كشور براي نش//ان دادن ق//درت خود و در واكنش به آزمايش موشك بالستيك كرهشمالي بر فراز ش//بهجزيره كره به پرواز درآمدند. بمبافكنهاي

آمريكا با همراهي جنگندههايي از كرهجنوبي و ژاپن در يك ماموريت 10 ساعته بر فراز شبهجزيره كره به پرواز درآمدند و به انجام رزمايشهاي رهگيري و اطالعاتي پرداختند.

اين مانور در پي آزمايش موشك بالستيك از سوي كرهشمالي در جمعه گذش//ته صورت گرفت. ژنرال ترنس اوشاگنسي، فرمانده نيروهاي هوايي پاس//يفيك آمريكا در بيانيهاي اعالم كرد: كرهشمالي هنوز هم يك تهديد ج//دي و اصلي براي ثبات در منطقه بهش//مار ميرود. ما آم//اده مقابله با تهديدهاي كرهشمالي هستيم.

اين رزمايش با توئيتهاي انتقادي رييسجمهور آمري//كا از چين بابت عدم همكاري مناس//ب براي مقابله ب//ا كرهش//مالي همزماني داش//ت. كارشناسان تسليحاتي ميگويند برد و زمان پرواز موش//ك آزمايشش//ده روز جمع//ه از س//وي كرهش//مالي قدرتمندتر از موشكي بود كه چهارم ژوئيه سالجاري ميالدي پرتاب شد. كرهجنوبي نيز اعالم كرد اين آزمايش موشكي ثبات در شبهجزيره كره را به خطر مياندازد.

ب//ه مناس//بت نودمين س//الروز تاس//يس ارت//ش آزاديبخ//ش خلق چين، رييسجمهور اين كشور ديروز در حالي كه جتهاي جديد پيشرفته ب//ر فراز آس//مان پ//رواز ميكردند و راهپيمايي گستردهاي از نيروها برقرار ب//ود، از رژه نظام//ي نيروهاي ارتش ديدن كرد.

نيروهايمسلحچينكهبزرگترين نيرو در جهان محسوب ميشوند در ميانهيكبرنامهجاهطلبانهمدرنسازي قرار دارند كه ش//امل سرمايهگذاري در تكنولوژي و تجهي//زات جديد از جمله جنگندههاي ضدرادار، ناوهاي هواپيماب//ر و همچنين كاهش تعداد نيروها ميشود.

رييسجمهور چين س//وار بر يك خودروي جيپ در پايگاه آموزش//ي ژوريه در منطقه مغولس//تان داخلي بر رژه نيروها نظارت داشت؛ مراسمي ك//ه به ص//ورت زنده از رس//انههاي دولتي چين نمايش داده ميشد. شي جينپينگ كه پش//ت صف طوالني تانكه//ا، موش//كاندازها و ديگ//ر خودروهاي نظام//ي حركت ميكرد لباس نظامي به تن داشت و از هزاران نيروي ارتش استقبال كرد. به گزارش شينهوا، از زمان انقالب كمونيستي در سال 1949 اين نخستينبار است كه چين بزرگداشت روز ارتش را كه رسما به تاريخ اول آگوست مربوط ميشود با ي//ك رژه نظامي برگ//زار ميكند. همچنين نخستينبار است كه شي جينپينگ از نيروها در چنين ميداني بازديد ميكند.

ش//ي جينپينگ گفت: به دنبال اصالحات ارتش چين براي مختصر و مفي//د بودن بيش//تر و تكيه كمتر به تعداد نيروها، ارتش چين بس//يار چاالكتر و حرفهايت//ر خواهد بود. چي//ن در دههه//اي اخير در جنگي شركت نداش//ته و دولت پكن تاكيد دارد كه هيچ هدف خصمانهاي پشت اي//ن اصالح//ات قرار ن//دارد اما الزم اس//ت تواناييمان براي دفاع از خود بهروزرساني شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.