نگراني از رشد »كاله دوم« در فرانسه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خشونت، مصرف بيش از حد الكل و تجاوز به اخبار روزانه مردمي تبديل شده كه در كمپ غيرقانوني مهاجران در شهر متز در ش//مال شرقي فرانس//ه كه به كاله دوم معروف شده، زندگي ميكنند.

اگرچه تاكنون چندين بار مكانهاي غيرقانوني براي زندگي پناهجويان تخليه شده است اما باز مهاجران بيشتري به آنجا رفته و زندگي خود را شروع كردهاند.

يكي از زنان محلي اين منطقه اعالم كرد: شهر متز براي كمپ پناهجويان آماده نشده است. مقامات فرانسه اين منطقه راتخليهكردهانداماباز007 پناهجوبهاينمنطقهبازگشتهاند. اين كمپ به كاله دوم )اشاره به اردوگاه جنگلي كاله( تبديل شده است. مردم و حتي كارگران در نزديكي كمپ احساس امنيت نميكنند. ساكنان محلي از وجود مشكالت بسيار در اين كمپ شاكي هستند. با اين حال شبكه خبري راشاتودي براي گرفتن گزارش تصويري به اين منطقه اعزام ش//ده بود اما ماموران امنيتي از تصويربرداري جلوگيري و اعالم كردند نميخواهند خبرنگاران در اينجا حضور داشته باشند.

در حالي كه روز به روز تعداد پناهجويان در شهر متز در حال افزايش است امانوئل ماكرون، رييسجمهور فرانسه اعالم كرد به دنبال رهايي كشورش از كمپهاي غيرقانوني مهاجران است و تالش ميكند پناهجويان را در مكانهاي بهتري در ماههاي آتي اسكان دهد.

وي اعالم كرد: اولين مرحله اين اس//ت كه به هر فرد به گونهاي اسكان داده شود كه كرامت و ارزش او حفظ شود. در پايان امسال ميخواهم ديگر هيچ زن و مردي در خيابانها يا كمپهانباشد.سوالاصليچگونگيحفظكرامتانسانهاست. در همه جا بايد خانههايي براي استقبال از آنها ساخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.