ادامه كاهش محبوبيت ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در شرايطي كه ميزان محبوبيت دونالد ترامپ به حد بيسابقهاي بدتر از دوران رياستجمهوري بيل كلينتون شده، يكي از مشاوران كاخ سفيد ميگويد كاخ سفيد در آستانه شكست است.

نتايجنظرسنجيرويترز/ايپسوسنشانميدهدتنها3/73 درصدآمريكاييها از ترامپ رضايت دارند و در مقابل، 57/9 درصد از او ناراضي هستند.

از سوي ديگر، نتايج نظرسنجي شركت رسانهاي »را استوري« نشان ميدهد، بيل كلينتون در دوره اول رياس//تجمهورياش در سال 1993 محبوبيت 37 درصدي را تجربه كرد اما اين براي زماني بود كه دادگاه پرونده رسوايي جنسي او با مونيكا لوينسكي را بررسي ميكرد.

براساس اطالعات مركز سنجش ميزان محبوبيت روساي جمهوري آمريكا در گالوپ، نرخ محبوبيت و عدم محبوبيت ترامپ زمان روي كار آمدنش در ژوئيه 45 درصد شد كه باالترين ميزاني بود كه او توانست به آن دست پيدا كند. اما اين روند از بين رفت و ميزان محبوبيتش با گذشت شش ماه كاهش يافت و عدم محبوبيت او اوج گرفت.

ترامپ حتي در حال از دست دادن حاميانش در ميان جمهوريخواهان است و نتايج نظرسنجي چهارشنبه گذشته رويترز نشان ميدهد، حمايت از ترامپ ميان جمهوريخواهان طي يك دوره 9 روزه در ژوئيه شش درصد كاهش داشته است. حال با توجه به خروج راينس پريبس، رييس دفتر كاخ سفيد و نيز شون اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد انتظار ميرود ميزان محبوبيت او باز هم كاهش داشته باشد. يك مشاور غيررسمي كاخ سفيد جمعه گذشته به واشنگتنپست گفت: گمان ميكنم يك ناظر كه به عنوان مثال انگليسي بلد نباشد و هيچ چيز درباره سياست نداند و از يك سياره و سيستم خورشيدي ديگر آمده باشد، پس از رويت شرايط متوجه ميشود كه كاخ سفيد در حال شكست است و زماني كه كاخ سفيد در آستانه ناكامي باشد، نميتوانيد رييسجمهور را جايگزين كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.