تغييرات در خاندان سلطنتي انگليس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويت/رز- در حالي كه ش//اهزاده فيليپ، همس//ر ملكه انگليس در روزهاي آينده از وظايف تشريفاتياش كنارهگيري ميكند و خود ملكه نيز به دنبال اين است كه بخشي از كارهايش را به پسرش واگذار كند، تغيير و تحوالت گس//تردهاي در ميان كارمندان ارشد خانواده سلطنتي انگليس آغاز شده است.

در اولين مورد از اين تغيير و تحوالت دستيار ويژه ملكه اليزابت كه از سال 2007 منشي شخصي او بوده، كنارهگيري ميكند. خروج ناگهاني كريس//توفر گيدت اولين مورد تغيير پرسنل در سطح ارشد در خانواده سلطنتي انگليس اس//ت. اين اقدام در شرايطي انجام ميشود كه ملكه انگليس و شاهزاده چارلز در تالش هستند تا اتحاد بيشتري در ارتباط با خانواده سلطنتي و اعضاي جوان آن ايجاد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.