تظاهرات زنان در استانبول

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- صدها زن در اس//تانبول در اعتراض به خشونت لفظي و فيزيكي مردان عليه نوع پوش//ش زنان به خيابانها آمدند. در ماههاي گذشته در استانبول در چندين مورد زنان به دليل پوشيدن شلوار كوتاه قرباني خش//ونت مردان غريبه در مالءعام ش//دهاند. اين تظاهرات شنبه گذشته با شعار »به لباس من كاري نداشته باش« از منطقه كاديكوي در بخش آسيايي استانبول شروع شد. زنان با سر دادن شعارهاي مختلف، شلواركهاي جين را به عنوان نمونهاي از لباسهايي كه برخي مردان آن را غيرقابل قبول ميدانند، به شكل پالكارد باالي سر برده بودند. برخي ديگر نيز پرچمهاي رنگينكمان را كه نشان دگرباشان جنسي است، در دست داشتند. تظاهركنندگان فرياد ميزدند: ما اطاعت نخواهيم كرد، ساكت نخواهيم شد و نخواهيم ترسيد. ما از طريق مقاومت پيروز خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.