مسكوتحريمهايجديدآمريكارابيفايدهخواند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- دفتر خبري سفارت روسيه در آمريكا در بيانيهاي اعالم كرد: تحريمهاي جديد از سوي واشنگتن عليه مسكو مايه تعجب است و هيچ فايدهاي ندارد.

دفتر خبري س//فارت روسيه در واشنگتن در بيانيهاي در واكنش به اليحه تحريمهاي جديد عليه مقامهاي روسي كه از سوي كنگره آمريكا تصويب ش//ده آورده است: اين اليحه مايه تعجب است و هيچ فايدهاي در پي نخواهد داشت. واشنگتن هنوز به اين حقيقت پي نبرده كه اين تحريمها هرگز بر كشور ما تاثيري نميگذارد و روابط دوجانبه ما به دليل اين تحريمها سختتر بهبود مييابد. وزير امور خارجه آمريكا در بيانيهاي اعالم كرد آمريكا اميدوار است همكاريهاي آينده ميان مسكو و واشنگتن راهي براي ممانعت از اعمال اين تحريمها عليه روسيه باز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.