سفر مايك پنس به 3 كشور همسايه روسيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- معاون رييسجمهور آمريكا ديروز به استوني رفت تا به سه كشور بالتيك عضو ناتو تضمين دهد كه اياالت متحده حامي آنهاست و نبايد بابت اقدامات نظامي روسيه در منطقه ترسي به دل راه دهند. مايك پنس قرار است با نخستوزير استوني ديدار كند و درباره احتمال استقرار سيستم دفاع موشكي آمريكا در اين كشور3/1 ميليون نفري به گفتوگو بپردازد. مردم استوني به همراه ليتواني و لتوني درباره افزايش رزمايشهاي نظاميروسيهدرمنطقهوالحاقشبهجزيرهكريمهدرسال4102 بهروسيه بحث ميكنند. مايك پنس قرار است با رييسجمهور استوني و همتايان ليتوانيايي و لتونايي وي ديدار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.