تحرک نمادهای بزرگ در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در دومين روز معامالت بورس تهران در هفته جاری ش//اخص كل با 70 واحد مواجه ش//د. روز گذش//ته در گروه خودرو و فلزات اساسی تع//داد زيادی از نمادها با حجم باالی معامله، كاهش در قيمت پايانی را تجربه كردند. اما قندیها به جز در چهار نماد با رشد مواجه بودند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدی و قيمتی بورس اوراق بهادار تهران 70 واحد رشد كرد و به رقم 81 هزار و 491 واحدی رسيد. شاخص كل هم وزن نيز پس از 12 واحد رشد تا عدد 17 هزار و 777 واحدی باال رفت. شاخص آزاد شناور پس از 37 واحد افزايش عدد 89 هزار و 741 واحدی را تجربه كرد و ش//اخص بازار اول با 82 واحد رشد وارد كانال 57 هزار و 97 واحدی شد، اما شاخص بازار دوم با 25 واحد افت همراه شد. نماد شركت پااليش نفت تهران با 97 واحد تاثير مثبت بيشترين نقش را در نوسانات سعودی دماسنج بازار داشت و پس از آن نماد توسعه معادن و فلزات، فوالد مباركه اصفهان و پااليش نفت بندرعباس سعی كردند دماسنج بازار را به سمت باال هدايت كنند، اما در طرف مقابل نماد گروه پتروشيمی سرمايهگذاری ايرانيان، كشتيرانی ايران و سرمايهگذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين سعی كردند شاخصها را به سمت پايين هدايت كنند. روز گذشته در گروه فلزات اساسی بيش از 74 ميليون س//هم به ارزش 16 ميليارد تومان در 6854 نوبت مورد داد و س//تد قرار گرفت. در اين گروه اكثر شركتهايی كه سهمشان با حجم باالی معامله روبهرو بود روند كاهشی در قيمت پايانی سهمشان را تجربه كردهاند. در گروه خودرو نيز بيش از 68 ميليون سهم به ارزش بيش از 10 ميليارد تومان در 6672 نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت. در اين گروه تعداد زيادی از سهمهايی كه با حجم بااليی از داد و ستد روبهرو بودند در قيمت آخرين معامله و قيمت نهايی شاهد روند كاهش//ی ش//دند. اما قندیها به جز در چهار نماد مابقی با افزايش در قيمت سهمشان روبهرو بودند. در گروه فرآوردههای نفتی كك و سوخت هستهای نيز تنها سه نماد توانستند در قيمت پايانی خود روند افزايشی را تجربهكنند.ارزشمعامالتبورستهرانروزگذشتهبهرقم122 ميليارد تومان بال¢ شد كه اين رقم ناشی از دست به دست شدن 547 ميليون س//هم و اوراق مالی قابل معامله طی 54 هزار و 263 نوبت داد و س//تد بود. از سويی ديگر و در بازار فرابورس، نگاهی به مبادالت صورتگرفته ميان سهامداران در دومين روز كاری اين هفته حاكی از دادوستد بيش از 137 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر يك هزار و 190 ميليارد ريال است كه دست به دست شدن اين حجم از مبادالت در 20 هزار و 682 نوب//ت معامالتی صورت گرفت. بازارهای اول و دوم بيش از 60 درصد حجم و حدود يكسوم از ارزش كل دادوستدهای فرابورس را به خود اختصاص دادند به طوری كه افزون بر 88 ميليون سهم به ارزش بال¢ بر 356 ميليارد ريال در اين بازارها نقلوانتقال يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.