ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪيهﺎي ﺩﺍخلي ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺴﺖ

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﮔﺰﺍﺭش2

كارخانهتوليدفيلترتصفيهآبكهنخستينبار در كش//ور با س//رمايهگذاري اي//درو و همكاري محققان دانشگاه صنعتي شريف توليد شده به بهرهبرداري رسيد.

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان محيطزيست و مديرعامل ايدرو، كارخانه توليد فيلتر تصفيه آب در شهرك كاوش استان البرز افتتاح شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح اينكارخانهطيسخنانيگفت:افتتاحواحدتوليد فيلترهايممبراننمونهموفقيازهمكاريصنعتي و مجموعه دانشگاهي است و اين همان نكتهاي است كه رهبر معظم انقالب بر آن تاكيد دارند.

محمدرضا نعمتزاده در س//فر يكروزه خود به استان البرز و افتتاح خط توليد انواع غشاهاي تصفيه صنعت آب تاكيد كرد: اين همكاري بايد با ديدگاه صادراتي تداوم داشته باشد و پيشنهاد ميكنمواحدمستقليجهتهمكاريهايصنعت و دانشگاه مشخص شود و جديتر از گذشته با زمانبندي دقيق و استفاده از امكانات ايدرو صنعت و دانش//گاه را بس//يج كنيم و هرسال چند كار پژوهشي مشترك را به نتيجه برسانيم.

وي افزود: بخش خصوصي به مسايل علمي آموزش//ي و ارتقاي توان علمي كشور عالقهمند است و اين در حالي است كه ضرورت توليد اين محصول وجود داشت.

وي اظهار امي//دواري كرد: اين فعاليتها در محلي مناس//ب و با ظرفيت و ديدگاه صادراتي توليد شود چراكه اين محصول تاكنون تنها در دست چند شركت بوده است.

معاون وزير صنع//ت، معدن و تجارت گفت: افتت//اح خط توليد غش//اهاي تصفيه آب نمونه كامل توجه به توانمندي داخلي است كه امروز نتيجه داده است.

معظم/ي: ممب/ران حاص/ل توج/ه به توانمنديهاي داخلي است

همچنين منصور معظمي، رييس هيات عامل ايدرو در مراسم افتتاح توليد فيلترهاي ممبران ك//ه براي اولين بار در كش//ور صورت ميگيرد، گفت: براس//اس قراردادي كه بسته شد تاكنون 13 ميليارد تومان س//رمايهگذاري شده است و در نتيجه امروز توانس//تيم به توليد صنعتي اين محصولبرسيم.

وي تصريح كرد: در حال حاضر اين محصول براي استفاده صنعت آب كشور است و اين مسير را براي مصارف ديگر نيز ادامه خواهيم داد.

معظم//ي ادام//ه داد: ايدرو تاكن//ون و در طول 50 س//ال فعاليت خ//ود 250 پروژه در زمينه صنايع هايتك و نوين س//رمايهگذاري كرده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين برجام را فرصتي طاليي براي كش//ور برش//مرد و اف//زود: در فضاي پ//س از برجام 29 توافقنامه بسته شد كه هش//ت مورد آن منجر به امضاي قرارداد شد و دو مورد آن نيز تا پايان اين دولت به نتيجه ميرسد.

معظمي يادآور شد: برخالف تصور دلواپسان فضاي بينالمللي پس از برجام ورود س//رمايه و تكنولوژي را تسهيل كرد.

ابتكار: ممبران بخش/ي از اقتصاد سبز است

معاون رييسجمهور نيز در مراسم افتتاح خط توليد انواع غشاهاي تصفيه صنعت آب گفت: در دولت يازدهم با توجه به بحث محيطزيست سعي كرديم جهتگيريه//اي اقتصادي و صنعتي و فناوريهايكشوربهسمتجهتگيريهاييبرود كه راهحلهاي زيستمحيطي داشته باشد.

به گزارش ايدرونيوز، معصومه ابتكار با اشاره به بح//ث بحران آب و ضرورت مديريت صحيح مناب//ع آبي گفت: ممبران بخش//ي از صنعت و اقتصاد سبز است.

رييسسازمانحفاظتمحيطزيستگفت:اگر صنعت كشاورزي و اقتصاد بخواهند رشد واقعي داشته باشند بايد با بهرهگيري از فناوري روز رشد سبز را دنبال كنند.

ابتكار ب//ا يادآوري بح//ران آب و روند تغيير اقليم، افزايش دما، كاهش بارندگي و تنش آبي در 40 س//ال اخير تاكيد كرد: مديريت صحيح آب و جلوگي//ري از آلودگ//ي و نيز بازچرخاني آب در حوزههاي ش//هري، كشاورزي و صنعت ضرورت دارد.

معصوم//ه ابتكار اف//زود: در دول//ت يازدهم با توجه به بحث محيطزيس//ت س//عي كرديم جهتگيريهاياقتصاديوصنعتيوفناوريهاي كش//ور به س//مت جهتگيريهايي ب//رود كه راهحلهاي زيستمحيطي داشته باشد.

وي افزود: ما حتما بايد در جهت اقتصاد سبز كه عنصر و مولفه مهم اقتصاد مقاومتي براي كشور ما هست حركت كنيم.

رييس سازمان محيطزيست افزود: اميدواريم ايدرو به عنوان س//ازمان گس//ترش و نوس//ازي صنايع ايران در بحث اقتصاد س//بز ايران و بحث سبز ش//دن فرآيندهاي صنعتي ايران به عنوان مولفهاي سودآور و تضمينكننده اقتصاد ايران، آيندهاي روشن در سازگاري توسعه فعاليتهاي صنعتي با محيطزيست داشته باشد.

گفتني است، فيلتر تصفيه آب ساخت داخل براي نخستينبار در كشور با سرمايهگذاري ايدرو و همكاري محققان دانش//گاه صنعتي ش//ريف توليد ميشود.

ظرفي//ت نهاي//ي طرح 50 ه//زار عدد فيلتر اس//تاندارد هش//ت اينچي ممبران در سال و با سرمايهگذاريكل053 ميلياردريالاستكهدر اين ميان ظرفيت فاز اول طرح 22 هزار و 500 عدد فيلتر استاندارد هشت اينچي ممبران در سال و با سرمايهگذاري كل 130 ميليارد ريال است.

گفتني است دبي باالتر و طول عمر بيشتر از مشخصههاي فيلتر ممبران محسوب ميشود.

مرحل//ه اول ط//رح ك//ه متعلق به ش//ركت غشاگستر داالهو)DGHG( است، شامل توليد فيلترهاي اسمز معكوس)OR( جهت آبهاي لب شور خواهد بود و در ادامه و با گذشت زمان انواع فيلترهاي ممبران جهت تصفيه آب دريا را نيز توليد ميكند.

ش//ايان ذكر است كه اين طرح كه به صورت دانشبنياناستتوانستهزمينهاشتغالحدود03 نفر را فراهم كند.

شركت غشاگستر داالهو از شركتهاي تابعه سازمان گس//ترش و نوس//ازي صنايع ايران در شهرك كاوش در استان البرز مستقر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.