طرح كارورزي كه شغل نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يك مقام مس//وول كارگري معتق//د اس//ت ط//رح كارورزي ش//غل نيست و تنها زمينه ورود ب//ه بازار كار را فراهم ميكند. او تاكيد دارد كه در طرح كارورزي باي//د تبصرهاي گنجانده ش//ود كه براس//اس آن ب//ا افرادي كه دورههاي كارورزي را ميگذرانند، حتما قرارداد كار بسته شود.

علي اصالني اظهار كرد: يكي از نگرانيهاي جامعه كارگري اين است كه با اجراي طرح كارورزي اشتغال موجود را از دست بدهيم و كارفرماي//ان براي بهرهمندي از مزاياي ط//رح، نيروهاي قديمي خود را تعديل كنند و كارورزان را به خدمت گيرند.

وي افزود: اعتقاد ما اين است كه جلوگيري از ريزش نيروهاي كار و حفظ نيروهاي ش//اغل در طرح كارورزي بايد ديده شود و در عين حال شرايط به كارگيري و جذب كارورزان پس از آموزش نيز فراهم شود.

اصالني تاكيد كرد: در اين طرح الزم است تبصرهاي گنجانده شود ك//ه به موجب آن با كس//اني كه دورههاي كارورزي را ميگذرانند، حتي اگر شش ماه آموزش ديده باشند، قرارداد كار بسته شود و به حال خود رها نشوند.

عضو كانون عالي ش//وراهاي اس//المي كار در ادام//ه ايج//اد س//امانه جام//ع اطالع//ات بازار كار را در شناس//ايي افراد بيكار و جويندگان كار موثر دانس//ت و گفت: ايجاد چنين س//امانهاي در دولته//اي قب//ل به عناوين مختل//ف مط//رح و دنبال ش//د ولي در عمل به نتيجه موردنظر نرسيد. سالهاي سال است كه بر لزوم ايجاد ي//ك نظام جامع آماري در كشور تاكيد ميشود و راهاندازي سامانه آمار و اطالعات همواره مورد مناقش//ه دولتها بوده است.

اصالن//ي گف//ت: اگ//ر چنين سامانهاي براي اطالعات بازار كار ايجاد ش//ود، قطعا در شناسايي افراد جوياي كار و تعداد بيكاران كشور موثر است منتها تا زماني ك//ه عرض//ه و تقاضا در كش//ور ساماندهي نشود، هيچ سامانهاي جوابگو نخواهد بود.

به گفته رييس كانون شوراي اس//المي كار الب//رز ب//ا توج//ه به باال ب//ودن نرخ بي//كاري در ميان تحصيلكردهها و مش//كل ف//روش كارخانهه//ا، براي حل معضل اشتغال در كشور در گام نخست بايد مشكالت كارخانهها و بنگاهها را حل كرد زيرا بيكاري با نوشتن برنامه و ايجاد سامانه حل نميش//ود و ني//از به اقدام جدي و عملي دارد.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينك//ه نظام عرض//ه و تقاضا در ب//ازار كار باي//د به ه//م نزديك شوند، افزود: اگر سامانه اطالعات ب//ازار كار به وجود آيد ولي بعد از مدتي به حال خود رها شود، عمال كاراي//ي الزم براي رصد و پايش اطالعات مربوط به بيكاران و ش//اغالن را نخواهد داشت. به همين دلي//ل بايد زمينه اتصال دستگاههايي همچون مركز آمار ايران با چنين سامانههاي آماري فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.