ايجاد 600 هزار فرصت شغلي به معني حل مشكالت مردم نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قائممق//ام وزير صنعت در امور توليد گفت: 600 هزار فرصت ش//غلي در كشور ايجاد شد كه البته به معني اين نيست كه مشكل مردم حل شده است.

رضا رحماني در مراس//م افتتاح نمايش//گاه محصوالت صنايع الكترونيك اظهار داشت: وزارت صنعت بدون اينكه رابطه شراكتي و سهامداري با شركتها داشته باشد، آنها را تحت پوشش قرار داده است تا در حد توان به واحدهاي توليدي كمك كند.

وي ادامه داد: اكثر واحدهايي كه االن تعطيل هستند يا با مشكل روبهرو شدهاند داراي فناوري بهروزي نبودهاند يا تجهيزات خود را بروزرساني نكردهاند البته مباحث بازاريابي و دسترسي به منابع مالي نيز دخيل است.

قائممقام وزير صنعت جهت اجراي برنامه ملي اقتصاد دانشبنيان با مسووليت وزير صنعت و با حضور چند وزير كابينه گفت: طي س//الجاري 44 پروژه در زمينه اقتصاد مقاومتي اجرايي ش//د كه البته س//ال گذش//ته اين تعداد هفت پروژه بود.

رحماني تصريح كرد: در س//ال گذشته عملكرد وزارت صنعت و صدور گواهي تحقيق و توسعه 12/3 درصد نسبت به ميانگين هفت سال قبل از آن رشد داشته است.

وي با بيان اينكه در دولت يازدهم براي اولين بار پيوست فناوري، تهيه و ابالغ ش//د، افزود: قراردادهاي بزرگي كه با خارجيها بسته ميشود حتما بايد پيوست تحقيقاتي داشته باشند و در اين راستا انتقال تكنولوژي نيز صورت گيرد.

وي با بيان اينكه ايجاد 600 هزار اش//تغال در كش//ور پيشبيني شده است، گفت: البته اين به آن معني نيست كه مش//كل مردم حل شده است زيرا در يكسال فقط به اندازه يك ميليون و 200 هزار جوياي كار داش//تيم اما باز هم رقم 600 هزار كم نيست.

به گفته قائم مقام وزير صنعت امس//ال بايد 450 هزار فرصت ش//غلي در كشور ايجاد كنيم و عالوه بر اين 400 هزار فرصت ش//غلي نيز براي فارغالتحصيالن دانشگاهي پيشبيني شده كه 200 هزار مورد براي افراد ليسانس به باال و 200 هزار مورد براي فوقديپلم به پايين پيشبيني شده است.

وي ادامه داد: برنامه مربوط به اين مس//اله تهيه شده و به ش//رط تامين منابع مالي اجرايي خواهد شد كه در اين زمينه با رييسجمهور نيز نامهنگاري كردهايم.

رحمان//ي ادام//ه داد: 20 ه//زار ميلي//ارد تومان جهت اش//تغالزايي توس//ط وزارت كار پيشبيني شده و در عين حال 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت نيز از سوي وزارت صنعت اختصاص خواهد يافت.

به گزارش فارس، وي اظهارداش//ت: امس//ال پنج بسته حمايتي توس//ط وزارت صنعت ش//امل حماي//ت از توليد ملي، تامين مالي واحدها، توسعه تكنولوژي، اشتغال، رونق صادرات و مديريت واردات اجرايي خواهد شد.

رحماني ادامه داد: 700 ميليون دالر نيز به صادركنندگان اختصاص داده ش//ده كه با ن//رخ ترجيحي به ريال تبديل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.