سونامي خودروهاي فرسوده و قوانيني كه براي اسقاط به روز نميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كش//ور طي چند سال آينده با س//ونامي خودروهاي فرسوده مواجه خواهد بود چراكه تيراژ خودروهاي توليدي، از سال 76 تا سال 84 چندين برابر شد و اين يعني بايد طي هشت سال آينده ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده به بيش از سه برابر برسد.

طي سالهاي اخير افزايش تيراژ خودروهاي سواري و نزديك شدن بخشهايي از بازار خودروي ايران به مرز اشباع ازيكسووهمچنينآلودگيهوايكالنشهرهاازسويديگر موجب شده است مساله تردد خودروهاي فرسوده از اهميت زيادي برخوردار شود.

از همين رو از س//ال 87 با تصويب هيات دولت اولين برنامه جدي اس//قاط خودروهاي فرسوده در ايران شكل گرفت. يكي از چالشهاي اصلي اس//قاط در ايران، تامين منابع مالي بود چراكه خودروسازان به علت مسايل مالي و تا حدودي عدم احساس نياز، منابع و تسهيالت مالي قابل توجهي به اين امر اختصاص ندادند. از همين رو اس//قاط خودروهاي فرسوده كامال وابسته به منابع مالي دولتي بود و به علت محدود بودن اين منابع، امكان اس//قاط خودرو بيش از حد معيني وجود نداشت.

باتغييراتيكهآنقانونطيسالهاي88 تا29 داشت، نهايتا در تاريخ 10 مهر 1392 بند »د« از آييننامه اسقاط خودروهاي فرس//وده كه در س//ال 87 تصويب شده بود، تغيير كرد.عالوه بر اين سن فرسودگي خودروهاي سواري به بيست س//ال كاهش يافت. واردكنندگان خودرو بايد براس//اس ميزان مصرف سوخت خودروي وارداتي، يك تا شش دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج كنند.

به گزارش فارس با تغييرات صورت گرفته، خون تازهاي در رگهاي اسقاط فرس//ودهها جاري شد به گونهاي كه اسقاطخودروهايسبكاز29 هزاردستگاهدرسال6831 به 336 هزار دستگاه در سال 93 رسيد و با ادامه اين روند به063 هزاردستگاهدرسال59 رسيديعنيطي01 سال 3/9 برابر افزايش يافت. اما سوال مهم اين است كه آيا همين ميزان اسقاط براي بازار ايران كفايت ميكند؟

براي پاسخ به اين سوال الزم است تعداد خودروهايي كه چند سال آينده قرار است به سن اسقاط برسند احصا شود، از همين رو خوب است نگاهي به ميزان توليدات خودروها در ايران طي 20 سال اخير انداخته شود.

با در نظر گرفتن سن 20 سال براي فرسودگي خودرو )كه حدود 10 س//ال بيشتر از سن فرسودگي خودرو در كشورهاي توسعهيافته است( كشور طي چند سال آينده با سونامي خودروهاي فرسوده مواجه خواهد بود چراكه با توجه به جدول باال، تيراژ خودروهاي توليدي از 174 هزار دس//تگاه در سال 76 به يك ميليون دستگاه در سال 84 رسيد. بنابراين تا سال 1404 نيازمند اسقاط بيش از يك ميليون دستگاه خودرو در سال خواهيم بود و اين يعني بايد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.