برنامهريزي براي افزايش اشتغال در صنعت خودرو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- طبق پيشبيني صورت گرفته در سال 1400 اشتغال مستقيم صنعت خودرو به حدود 466 هزار نفر افزايش مييابد.

وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت اخيرا ويراي//ش دوم »برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتش//ر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توس//عه بخش صنعت كش//ور پيشبيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهكارهايي در زمينه توسعه و گسترش كمي و كيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزههاي مختلف پيشبيني شده كه از جمله آن افزايش ميزان اشتغالزايي صنعت خودرو است.

در اين زمينه در برنامه راهبردي صنعت خودرو پيشبيني شده كه ميزان اشتغال مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال 1400 به 466 هزار نفر افزايش يابد.

اين هدفگذاري در حالي است كه طبق اعالم وزارت صنعت، مع//دن و تجارت، صنعت خودرو ش//امل صنايع خودروس//ازي و قطعهسازي از اشتغالزاترين صنايع فعال در ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.