چين توليد فوالد را 42 ميليون تن كاهش داد

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺯﺍﻭﻳﻪ

طي هشت سال آينده ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده به بيش از سه برابر برسد.

اسقاط خودروي فرسوده در برابر واردات خودرو هرچند توانست روح تازهاي به كالبد نيمهجان اسقاط بدمد اما براي آنكه صنعت خودرو به تعداد مورد نياز اسقاط در سال برسد نيازمند توسعه قوانين اينچنيني خواهد بود. چرا كه با توجه بهمسايلزيستمحيطيوآلودگيهوابهويژهدركالنشهرها و نقش قابل توجه خودروهاي فرسوده در پيدايش و ادامه اين مساله در صورت عدم طراحي راهحل مقتضي بحران آلودگي هواي كالنشهرها بسيار عميقتر و شكل جديدي به خود خواهد گرفت.

با همه اين اوصاف طي روزهاي اخير در فضاي غيررسمي اخباري مبني بر لغو قانون اسقاط در برابر واردات منتشر شده است كه در صورت وقوع چنين مسالهاي يك عقبگرد تاريخي و فاجعهبار براي صنعت خودرو و محيطزيس//ت كشور رخ خواهد داد.

چين در ش//ش ماهه نخست سالجاري ميالدي ميزان توليد فوالد را 42 ميليون تن كاهش داد.

چين اعالم كرد در شش ماهه نخست سالجاري ميالدي 42/39 ميليون تن از توليد فوالد خام كارخانههاي اين كش//ور را كاهش داده است كه اين رقم معادل 84 درصد از هدفگذاري اين كشور در سال 2017 براي پايين آوردن ظرفيت توليد فوالد است.

ژيا نانگ، رييس كميس//يون اصالحات و توسعه ملي چين در نشس//ت ساالنه انجمن فوالد و آهن اين كشور گفت: هدف چين كاه//ش 100 تا 150 ميليون تن از مازاد ظرفيت فوالد خام خود در كمتر از دو سال است.

چين در ژانويه س//ال 2016 متعهد ش//د ظرفيت فوالد خود را كاه//ش ده//د ت//ا از اين طريق به اش//باع ب//ازار جهاني فوالد كمك نكند.

قرار است چينيها در سالجاري ميالدي تقريبا 100 ميليون ت//ن از ظرفيت توليد ف//والد خود را كاهش دهن//د؛ پيش از اين توليدكنندگان فوالد گريد پايين در چين، مجبور به متوقف كردن توليد خود شدهاند.

حجم صادرات فوالد چين در سالجاري ميالدي در مقايسه با سال قبل روند نزولي به خود گرفته است؛ در همين حال افزايش قيمت فوالد در ح//ال باالبردن انگيزه توليدكنندگان فوالد چين براي افزايش توليد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.