10 هزارروستاصاحبكتابخانهسيارمیشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS - درگذشت

ايلنا- چيدمان هنرهاي مفهومي »س//ايهبان بورياي//ي« با طراحي و كارگرداني »آرش فنائيان« درگالريهاي فرهنگس//راي ابن سينا 6 مرداد گشايش يافت. اين چيدمان كه توسط گروه »موومان« و با شركت بيش از چهارصد هنرمند از اقصي نقاط جهان و با طراحي و كارگرداني آرش فنائيان درحال اجراست، 6 مرداد افتتاح شده و تا 21مرداد در قالب اينستاليشن برپا خواهد بود. رويا شاهنده، آرزو خيري، كيانا وحيديمنش، بابك قاسمزاده اصل، كيميا اوجبي، ماهگل سرش//ت احمدي، رزا كريمي و افشين زارعي از جمله هنرمنداني هس//تند كه در اجراي اين آيين باورداشت با فنائيان همكاري كردهاند.

آرش فنائي//ان، طراح و كارگردان اين چيدم//ان ضمن اعالم اين خبر به چگونگي ش//كلگيري اين چيدمان پرداخت و گفت: پنج هفته پيش، فرهنگسراي ابنسينا اينستاليشني با سوژه دهه مهرورزي و كرامت به من سفارش داد و پيرو اين سفارش، ايدهاي مبني بر برگزاري اينستاليشني با موضوع مهرخواهر برادري و به شكل استفاده از عكسهاي پرسنلي خواهر و برادرانيزير9 سالازتماممليتهاونژادهايگوناگونجهانبهذهنمرسيد. بالفاصله براي اجراي اين ايده، اقدام به انتشار دوزبانه اعالني در فضاي مجازي ايران و جهان مبني بر ارس//ال عكس و آمادگي عالقهمندان به شركت در چيدماني با ابژه مهر خواهر و برادري كردم و سپس از طريق دوستان، آشنايان و ديگر روابطي كه ممكن بود، عكسهاي خواهر و برادرهايي از اقصي نقاط جهان دريافت كردم كه اين عكسها هماكنون در اين چيدمان حاضرند.

قابل توجه است، اين نمايشگاه تا 12 مرداد در گالريهاي فرهنگسراي ابنس//ينا داير اس//ت و عالقهمندان ميتوانند، صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 به اين فرهنگسرا واقع در شهرك قدس، خيابان ايرانزمين شمالي مراجعه كنند.

ايسنا- نمايشنامهاي از »جي. ام. بري« نويسنده داستان »پيتر پن« كه اخيرا كشف شده، بعد از نيمقرن منتشر ميشود.

»گاردين« نوشت: نمايشنامهاي به نام »بازسازي صحنه يك قتل« كه از آثار »جي. ام. بري« نويسنده اسكاتلندي است، به زودي براي اولينبار به چاپ ميرسد. اين متن كه تاكنون اجرا نشده، در آرشيو »بري« در مركز »هري رنسم« آستن تگزاس كشف شده و طي 50 سال گذشته كسي از وجودش خبر نداش//ته است. قرار است مجله »استرند« اين نمايشنامه را كه »بري« با همراهي دوستش »اي. وي. لوكاس« به نگارش درآورده، در كنار داستانهاي جديدي از »جو نسبو«، »راث ور« و »چارلز تاد« به چاپ برساند. اين نشريه آمريكايي پيشتر هم از آثار ديدهنشدهاي از »مارك تواين« و »تنسي ويليامز« پرده برداشته است.

به گفته يكي از كارشناسان مركز »هري رنسم«، مشخص نيست چرا اين نمايشنامه 33 صفحهاي هرگز به روي صحنه نرفته؛ شايد »بري« در آن دوران روي نمايشنامههاي جديتر تمركز داشته.

»بري« امروز بيشتر به خاطر نوشتن نمايشنامه »پيتر پن« )پسري كه هرگز بزرگ نميشود( شهرت دارد. اين اثر اولينبار در سال 1904 اجرا شد و سپس در سال 1911 به قلم خود »بري« به رمان تبديل شد.

مراس//م آغ//از ب//ه كار 31 كتابخانه س//يار كان//ون پرورش فك//ري ك//ودكان و نوجوانان با عنوان »قاصدك مهرباني« با حضور محمدرضا واعظمه//دوي معاون توس//عه امور آموزش//ي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، عليرضا حاجيانزاده مديرعامل كانون و جمعي از معاونان كانون صبح ديروز در سالن كنفرانس مركز آفرينشهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب تهران برگزار شد.

در اين مراس//م عليرضا حاجي//انزاده گفت: امروز اين كتابخانهها راهي روستاها ميشوند و قرار است هر كتابخانه 20 روستا را تحت پوشش قرار دهد.

وي با بيان اينكه پيشبيني ميش//ود تعداد كتابخانههاي س//يار روستايي در چشمانداز 10 س//اله به 500 كتابخانه برسد، ادامه داد: اكنون با تالشهاي انجامشده واحدهاي سيار روستايي كانون پرورش فكري از 85 به 170 واحد افزايش يافته است.

در صورت تحقق افزايش كتابخانههاي سيار به 500 واحد،01 هزارروستايايراندارايكتابخانه خواهند شد.

مديرعامل كانون پرورش فكري بيان كرد: در كناربودجههايدولتيبرايگسترشكتابخانههاي سيار روستايي پيشنهاد ميشود مجمع خيرين فرهنگي كودكان و نوجوانان تش//كيل و جريان جديدي در كانون پرورش فكري ايجاد شود.

حاجيانزاده با بيان اينكه يكي از محورهاي اساس//ي فعاليت كان//ون پرداختن ب//ه كتاب و كتابخواني است، افزود: اگر هدفگذاري و عمل در كانون خوب انجام شود، در حقيقت ميتوان گفت زيرس//اختهاي فرهنگ و تمدن جامعه درست پايهريزي شده است.

مديرعامل كانون پرورش فكري تصريح كرد: پرداختن به كتاب و كتابخواني يك بحث موقت و روبنايي نيست بلكه يك پايهريزي اساسي براي ايجاد فرهنگ باال و تمدن عميق است و جامعه متفكر و كتابخوان ميتواند آينده خود را درست رقم بزند.

وي با تاكيد بر اينكه جامعه انديشهورز و متفكر از خالقيت و سالمت رواني نيز برخوردار خواهد بود، يادآور ش//د: از آنجا كه ش//الوده يك جامعه متفكر و انديشهورز از دوران كودكي آغاز ميشود، به همين دليل كتاب و كتابخواني نيز از همين دوران بايد مورد توجه قرار گيرد.

مديرعام//ل كان//ون پرورش فك//ري اظهار داش//ت: در اين ميان نق//ش مربيان كانون در سراسر كش//ور را نبايد ناديده گرفت زيرا آنها در يكهزار و 12 كتابخانه فعال براي اش//اعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني در تالش هستند و لذت كش//ف حقايق و آگاهي ب//ه بچهها را ايجاد ميكنند.

حاجيانزاده افزود: كانون در ادامه فعاليتهاي خود افزايش كتابخانههاي سيار مناطق محروم، مرزي، عش//ايري و حاشيه شهرها را در اولويت قرار ميدهد زيرا يكي از مسايل حاشيه شهرها و مناطق محروم مواجهه با آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي است كه ايجاب ميكند در كنار امنيت اجتماعي، امنيت فرهنگي اين نقاط تامين شود و اي//ن امر از طريق كتاب و كتابخواني ميس//ر ميشود.

ويادامهداد:درراستايتحققعدالتفرهنگي و اجتماعي بايد در اين مناطق كه يكسوم كشور را شامل ميشود، فرصت برابر ايجاد كرد تا از ميان روستاييان نيز چهرههاي برجسته براي اداره آينده كشور تربيت شود.

مديرعامل كانون پ//رورش فكري بيان كرد: در روستاها عالوه بر حضور كتابخانههاي سيار، در نظ//ر داريم ديگر فعاليتها همچون نمايش فيلم و تئاتر عروسكي، قصهگويي و سرگرمي و كاردستي را ارائه دهيم.

معاون امور علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه نيز در اين مراس//م گفت: بس//ياري از صاحبنظران معتقدند براي رسيدن به فرهنگ كمالگراوتوسعهيافتهاميديبهنسلفعلينيست و بايد روي نسل آينده برنامهريزي كرد كه البته وظيفه تربيت نسلي خالق، بااراده و مثبتانديش بر عهده كانون پرورش فكري است.

محمدرضا واعظمهدوي اظهار داش//ت: اگر امكاناتدرروستاهاايجادنشوداينجمعيتعظيم به س//مت حاشيه شهرها كشيده ميشوند و به دنبال آن آسيبهاي اجتماعي افزايش مييابد.

وي ي//ادآور ش//د: در كنار واحدهاي س//يار روستايي و شهري از كانون پرورش فكري انتظار داريم تا مجموعهاي نيز براي حاشيه شهرها ايجاد كنند و تضمين ميكنيم كه حمايتهاي الزم را داشته باشيم.

معاون امور علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه الزم است تا يكصد واحد سيار شهري داير شود، گفت: پيشنهاد ميشود ناوگان س//يار حاشيه ش//هرها راهاندازي شود و كان//ون پرورش فكري برنامه پنج س//اله خود را براي افزايش امكانات ناوگان كتابخانههاي سيار روستايي و شهري ارائه دهد تا براساس آن بهتر بتوان امور را مديريت كرد.

مع//اون توس//عه و مديريت مناب//ع كانون پرورش فكري نيز در اين مراسم گفت: در كمتر از چهار سال توانستيم 85 ناوگان كتابخانه سيار روستايي را به 170 كتابخانه ارتقا و حدود دو هزار روستا را تحت پوشش فعاليتهاي كانون قرار دهيم.

فريدون واحدي با بيان اينكه تالش ميشود با كمك س//ازمان برنامه و بودجه تمام بچههاي مناطق محروم تحت پوشش فعاليتهاي كانون قرار گيرند، اظهار داش//ت: ب//ه منظور حمايت و مراقبت از ناوگان كتابخانه س//يار روس//تايي درخواست ميشود رديف اعتباري خاصي براي بازسازي و نوس//ازي اين ناوگان در استانها در نظر گرفته شود.

وي يادآور شد: اكنون فقط يك تريلي نمايش تئاتر روستايي داريم و اگر اعتبار ويژه تخصيص يابد، پنج تريلي سيار نيز خريداري خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.