»محمود جهان« درگذشت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمود جهان، خواننده موسيقي نواحي ديروز درگذشت. محس//ن آقايي، مدير گروه موسيقي »آواي موج« با تاييد اين خبر توضيح داد: محمود جهان شنبهش//ب گذش//ته پيش از اجرا در شهرس//تان ماهشهر بهدليل مشكل قلبي به بيمارستان منتقل شد و صبح ديروز بر اثر عارضه قلبي در همانجا از دنيا رفت.

محمودجهانقراربودهمراهگروهموسيقي»آوايموج«درتاريخ91 مردادماه امسال در تهران اجرا داشته باشد. محسن آقايي، مدير اين گروه موسيقي درباره كنسرتشان گفته بود: در تنظيم قطعات كنسرت تاالر وحدت، چند قطعه با همراهي پيشكسوت صداي جنوب كشور، محمود جهان اجرا ميشود.

اما آقايي پس از درگذش//ت محمود جهان، درباره برگزاري اين كنسرت به ايسنا گفت: برنامه يادشده برگزار نخواهد شد و به جاي آن مراسم يادبودي براي اين خواننده موسيقي نواحي در تاالر وحدت برگزار ميشود.

»جهان« آذرماه سال گذشته نيز همراه گروه »آواي موج« پس از گذشت 20 سال، بار ديگر در بوشهر، زادگاه پدرش به اجراي برنامه پرداخت. اين خواننده سال 1330 در شهر آبادان به دنيا آمده بود. اميد جهان فرزند اين هنرمند است كه او نيز مانند پدر در حوزه موسيقي فعاليت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.