عوايد02 سالگيتايتانيكبرايخيريه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- در حالي كه امس//ال دو دهه از س//اخته شدن فيلم »تايتانيك« ميگذرد، لئوناردو ديكاپريو و كيت وينسلت بازيگران دو نقش اصلي فيلم با هم عكس يادگاري انداختند كه توئيتر را حسابي دربرگرفت.

انتشار عكسي از اين مهماني در توئيتر دست به دست شد و شبكههاي اجتماعي را تحت تاثير قرار داد. اين امر موجب شد شوخيها و لطيفههاي مربوط به كوه يخ نيز اوج بگيرد و هواداران فيلم به نوعي شادي خود را از 20 سالگي آن ابراز كنند.

در همين حال جيمز كامرون سازنده »تايتانيك« اعالم كرد قصد دارد مستندي درباره ساخته شدن اين فيلم بسازد.

به اين مناسبت در بنياد ديكاپريو در پاريس مهماني شامي برگزار شد كه كيت وينسلت و بيلي زين ديگر بازيگران فيلم هم در آن حضور داشتند. دي كاپريو از عوايد اين مهماني شام كه به صورت خيريه برگزار شد براي اهداف محيط زيستي بنيادش استفاده ميكند.

مهمانان متعددي در اين مهماني حضور داشتند كه مدونا از جمله آنها بود. ديكاپريودراينمهمانيقولداديكمهمانيشامنيزبهاينمناسبت در نيويورك برگزار كند.

بخشي از عوايد اين مهماني نيز به كمپاني »براي من هزينه كن« ميرسد كه وينس//لت از حاميان آن است و به مادران جوان مبتال به سرطان براي مقابله با بيماري كمك ميكند. ديكاپريو بازيگر برنده اسكار اين بنياد را سال 1998 تاسيس كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.