فراخوان دهمين دوره جايزه ادبي جالل آلاحمد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- دبيرخانه دهمين دوره جايزه ادبي جالل آلاحمد با دعوت از همه نويسندگان، پژوهشگران، پديدآورندگان و ناشران براي ارسال آثار خود در گروههاي چهارگانه فراخوان داد.

دهمي//ن دوره جايزه ادبي جالل آلاحمد كه همهس//اله در ايام زادروز اين نويس//نده نامدار ايراني برگزار ميش//ود، از نويسندگان، پژوهشگران، پديدآورندگان و ناشران دعوت كرد تا آثار خود را تا پايان شهريور و در چهار گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان كوتاه، نقد ادبي و مستندنگاري به اين دبيرخانه بفرستند.

براساس اين گزارش، فقط كتابهايي كه براي نخستينبار در سال5931 منتشر شده باشند، كتابهايي كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در داخل كشور به چاپ رسيده باشند و در يكي از چهار گروه باال قرار گيرند، امكان حضور در بخش رقابت و داوري جايزه جالل را خواهند داشت.

دبيرخانه دهمين دوره جايزه جالل آلاحمد در نش//اني تهران، خيابان كريمخانزند، خيابان سنايي، كوچه اعرابي )پنجم(، پالك 6، بنياد شعر و ادبيات داس//تاني با كدپستي 1585634971 آماده دريافت آثار است. اين دبيرخانه همچنين با تلفن 88318646 - 120داخلي 303 پاس//خگوي سواالت نويسندگان و ناشران خواهد بود. دارندگان آثار ميتوانند اطالعات مربوط به دهمين دوره جايزه جالل آلاحمد را با مراجعه به پايگاه اينترنتي ‪www. adabiatirani. com‬ به دست آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.