در نیمه راه بهره وری کامل

فاز اول دولت الکترونیک افتتاح می شود؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مع//اون دول//ت الكترونيك س//ازمان فناوري اطالعات با بيان آمادهسازي زيرساختهاي دولت الكترونيكگفت:بهانهدستگاههادربارهعدماتصالو يكپارچهسازي،حلشدهتادستگاههاعزمجديخود را در دولت دوازدهم براي رفع مانع تبادل اطالعات يكپارچهسازيانجامدهند.

فاز اول دولت الكترونيكي با فراز و نش//يبها و انتقاداتي كه به روند آن وارد بود، روز سهشنبه افتتاح ميشودوافتتاحدولتهمراهنيزباتصميماتاتخاذ شده در همين زمان اتفاق می افتد.

همزمان/يافتتاحدول/تالكترونيكو دولتهمراه

رضا باقرياصل - مع//اون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطالعات، با اشاره به علت تاخير فاز اول دولت الكترونيكي گفت: در جلسه اخير با حضور وزير ارتباطات و نمايندگان دستگاهها، رايزني و نهايي كردن فهرست سرويسهايي كه آماده خدمات دهی هس//تندحاضر شده و مقرر شد، سهشنبه 10) مرداد( سرويسها افتتاح شوند. در فاز اول دولت الكترونيك، همه س//رويسها و زيرس//اختهايي كه در اين دولت فراهم شده، اطالعرساني ميشود و در نهايت مردم ميتوانند به صورت شفاف نگاهي نسبت به امكاناتي كه در فاز اول برايشان فراهم شده داشته باشند.

همانط//ور ك//ه وزير ارتباط//ات روند دولت الكترونيك را مشابه شبكه ملي اطالعات دانسته بود، باقرياصل نيز درباره فاز اول دولت الكترونيكي گفت: زيرساختهاي فاز يك دولت الكترونيكي مانند فاز يك شبكه ملي اطالعات انجام شده و به حدي از بلوغ رسيده كه دستگاهها متصل شوند و سرويسهاي خود را بياورند. فاز دو نيز تكميل سرويسهای دولت الكترونيك است كه البته هنوز زمان آن مشخص نشده است. وي در ادامه بيان كرد: در فاز اول دولت الكترونيكي زيرساختهايي كه به صورت يكپارچه بود، كال فراهم ميشود تا بهانه دستگاهها درباره عدم اتصال و يكپارچهسازي حل شود و دستگاهها عزم جدي خود را در دولت دوازده//م براي رفع مانع تبادل اطالعات و مانع سرويس و يكپارچهسازي قرار دهند. اتفاق بزرگ در توسعه دولت الكترونيك، اين عزم جدي و تغيير نگرش است. عزم دولت و مديريت در اين زمينه جدي اس//ت و عزم ساير افراد بايد جدي شود تا اين اتفاق رقم بخورد.

دستگاههابهمركزمليتبادلاطالعات متصلشدند

معاوندولتالكترونيكسازمانفناورياطالعات بابياناينكهدولتالكترونيكدرچنداليهقراردارد، توضيح داد: اليه اول زيرساختها و شبكه است كه در حال حاضر اكثر دستگاهها به مركز ملي تبادل اطالعاتمتصلشدهاند.اليهبعديبحثاستانداردها و ضوابط حاكم بر آن است، از جمله چارچوب ملي معماريوچارچوبتعاملپذيريكهمهياشدهاست. بخشبعديسرويسهايياستكهبهصورت G2G فراهمميشودوسرويسهاييكهبهكسبوكارهاو مردم داده ميشود.

باق//ري درب//اره س//رويسهاي مختلف دولت الكترونيكينيزتوضيحداد:G2G يعنيمراكزملي تبادل اطالعات، G2C دولت براي كسبوكارها و G2B دولت براي ش//هروندان است. براي هر يك از اين سرويسها زيرساختهاي جداگانهاي فراهم ش//ده است. در اين بس//ترها آنچه كه فراهم شده سرويسهايالكترونيكياستودستگاههاييكهبه صورتتراكنشيوتعامليسرويسهايخودراارائه كردهاند، امكان يكپارچهسازي سرويسها را براي مردم فراهم كردهاند، يعني استعالمات الكترونيكي خود را قرار داده و مسيري فراهم شده تا مردم از آن بستربهسرويسخودبرسند.

وي با بيان اينكه زيرس//اختي كه مهيا ش//ده محدوديت ارائه سرويس ندارد، افزود: اكنون 106 س//رويس در GSB دولت وجود دارد. هر دستگاه اگربهسطحيبرسدكهامكانيكپارچهسازيداشته باشد، به اين بسترها متصل ميشود. در حال حاضر تمامي801 دستگاهاتصالفيزيكيدارند.دربخش GSB اتصال601 سرويساز11 دستگاهاز801 دستگاه موجود انجام شده است و در سامانه دولت هوشمنداسمدستگاههاآمدهاست.

عدمآمادگيياامتناعدستگاههاازقرار دادنسرويسها

مع//اون دولت الكترونيك س//ازمان فناوري اطالعات با اش//اره به سرويسهايي كه هنوز در اين بس//تر وجود ندارند و علت آن عدم آمادگي يا امتناع دستگاههاست، اظهار كرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاهها بايد استعالمات سرويسهاي خود را الكترونيكي و صرفا از بستر مركز ملي تبادل اطالعات، تبادل كنند. ممكن استاز801 دستگاهموجود،برخيسرويسهاي خود را در بستر GSB قرار نداده باشند، بنابراين امكان تبادل آنها از اين بستر وجود ندارد. وقتي سرويس آنها روي اين بستر قرار بگيرد، كيفيت س//رويس مش//خص و تضمين ميشود كه اين س//رويس به مصرفكننده آن كه يك دستگاه ديگر است، برسد. باقري با بيان اينكه ما در اين سامانه نقش زيرساختي داريم و سرويس را فراهم كرديم و اين دستگاهها هستند كه بايد اطالعات خود را روي سامانه قرار دهند، گفت: تالش ما اين است كه دستگاهها براي هر سرويس تنها پنل و پرتال خود را نداش//ته باشند، بلكه همه در يك قالب قرار گيرند، زيرا ممكن است مردم سوالي را داشته باشند كه ندانند مربوط به كدام دستگاه است و اين سامانه ميتواند به صورت يكپارچه به سواالت پاسخگو باشد.

سامانهايبرايبهبودفضايكسبوكاربا همكاريوزارتاقتصاد

وي با اشاره به سامانه دسترسي آزاد به اطالعات به عنوان يك س//امانه يكپارچه بي//ان كرد: وقتي ش//ما درخواس//ت خود را به اين سامانه ميدهيد به كميس//يون مربوطه ارجاع ميشود و در نهايت اطالعات آن در دسترس قرار ميگيرد. همچنين در الي//ه G2C و G2B س//امانهاي ب//راي بهبود فضاي كسب و كار با وزارت اقتصاد راهاندازي شده كه بهرهبرداري فاز يك آن به زودي اعالم ميشود و از مدتي بعد هم يكپارچهسازي آن مانند سامانه دسترسيآزادبهاطالعاتصورتميگيرد.

معاوندولتالكترونيكيسازمانفناورياطالعات در پاسخ به وجود انتقاداتي كه درباره كاهش رتبه دولت الكترونيك مطرح ميشود، اظهار كرد: رتبه اي//راندردولتالكترونيكازس//ال4002 حدود 100 بوده اس//ت. شاخصها نشان ميدهد كه ما بهبود داريم اما بقيه كشورها هم متناسب با دوره زماني خود پيشرفت دارند و اين كار هم به صورت مقايسهايانجامميشود.

باق//ري ادامه داد: از جمله داليل اين موضوع آن است كه جمهوري اسالمي ايران تنها كشوري است كه به زبان فارسي سرويسهاي خود را ارائه ميدهدوبازنمايياتفاقاتيكهدستگاههاياجرايي رقم زدند، به خوبي اتفاق نيفتاده است. نكتهاي ديگر اين است كه دولت الكترونيك تنها فناوري و زيرساخت نيست. زيرساخت دولت الكترونيك مهيا ش//ده، موضوع اطالع//ات و حكمراني اين اطالعات سرويسهاي دستگاههاي دولتي است.

كارپوشهمليايرانيانآمادهاست

وي ب//ا بيان اينك//ه از چالشهاي عمده اين اس//ت كه روابط بين مردم با دولت، چندكاناله است، افزود: مردم از بسترهاي مختلف با دولت ارتباط ميگيرند و بستر يكپارچهاي وجود ندارد كه موجب عدم تمايل م//ردم در رابطه و تداوم ارتباط ميش//ود. دولت هم برايش ميسر نيست كه تشخيص دهد آيا فعاليتهايي كه در حوزه الكترونيكيكردنخدماتانجامميدهد،مثمرثمر ب//وده يا نه و ارزيابي دقيق//ي ندارد. تنها هنگام اس//تفاده از سامانههاي ملي مانند سرشماري يا سهام عدالت ميتواند ميزان مشاركت را ارزيابي كند. معاون دولت الكترونيك س//ازمان فناوري اطالعات ادام//ه داد: كانالهاي ارتباطي مردم با دولت شامل دفاتر پيشخوان، پيامك، ،USSD پرتال، كارتابل، نامه فيزيكي و مراجعه حضوري ميشود. كارپوشه ايرانيان يك بستر يكپارچه و كانال واحد براي ارتباط نظاممند و ش//فاف بين مردم و دستگاههاي اجرايي است. براي هر ايراني يك كارپوش//ه تعريف ميشود؛ اگر هر دستگاه بخواهد موضوع//ي را ابالغ كند يا خروجي يك فرآيند را به مردم اطالعرساني كند، اين كار را در بستر كارپوشه انجام ميدهد بنابراين براي ديتاي رابطه مردم با دولت توسط دولت قابليت مديريت ايجاد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.