تهديد امنيتي يك ميليارد كاربر گوشيهاي هوشمند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- محققان موفق به شناس//ايي آسيبپذيري خاصي موسوم به Broadpwn در تراش//ه وايف//اي كه در بيش از يك ميليارد گوش//ي هوشمند موجود در جهان به كار رفته، شدهاند.

متخصصان ش//ركتكننده در كنفرانس امنيتي بالك هت در الس وگاس آمريكا ميگويند هكرها با سوءاستفاده از مشكل يادشده ميتوانند به گوشيهاي هوشمند افراد نفوذ كرده و كنترل آنها را در دست بگيرند. از تراش//ه واي فاي براي اتصال گوشيها به شبكههاي بيسيم استفاده ميشود. هكرها ميتوانند از گوشيهايي كه به اين شيوه هك شدهاند به عنوان ابزار دسترسي و حمله به ديگر گوشيهاي مجاور استفاده و آنها را به يك كرم هكر وايفاي مبدل كنند.

نكتهنگرانكنندهايناستكهكاربرانگوشيهايهكشدهبههيچوجه از موفقيت اين حمله مطلع نميشوند و هيچ اختاللي در استفاده آنها از گوشيايجادنميشود.بررسيهانشانميدهدكهتقريباتماميگوشيهاي س//اخت شركتهاي مش//هور اعم از اپل، اچتيسي، الجي، گوگل ...و از تراشههاي وايفاي خانواده ‪Broadcom BCM43xx‬ استفادهميكنند كه داراي حفره امنيتي مذكور است. محققان ميگويند اين امر ضرورت توجه به ايمنسازي سختافزارهاي نصب شده روي گوشيها را دوچندان ميكند.كاربرانيكهازآيفونباسيستمعاملiOS استفاده ميكنند و همچنين كاربراني كه وصلههاي امنيتي ماه ژوئيه اندرويد را روي گوشيهاي خود نصب كردهاند، از اين مشكل در امان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.