ساخت شبكه ارتباطي كوانتومي غيرقابل هك در چين

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- چين چندي قبل با اس//تفاده از فناوري كوانتومي موفق به برقراري ارتباط ميان زمين و يك ماهواره در فضا ش//د و حاال قصد دارد شبكهاي غيرقابل هك با استفاده از فناوري مذكور ابداع كند.

چين راهاندازي شبكه مذكور را از ماه آينده آغاز ميكند و مدعي است اين شبكه به بزرگترين شبكه ارتباطي كوانتومي جهان مبدل خواهد شد و دو هزار كيلومتر طول خواهد داشت. شبكه يادشده پكن را به شانگهاي متصل ميكند و در بين راه از شهرهاي مختلفي ميگذرد.

از اين شبكه براي برقراري ارتباط ايمن ميان ادارات مختلف دولتي در هر شهر استفاده خواهد شد و قرار است نهادهاي اداري، مالي، نظامي و حتي صنعت برق از خدمات يادشده بهرهمند شوند.

شهر جينان اولين شهر چين است كه به شبكه يادشده متصل ميشود و در مرحله اول 200 كاربر از اين ش//بكه بهره خواهند گرفت. آزمايش لينك ارتباطي اين شبكه ميان پكن و شانگهاي از سال 2013 آغاز شده و شبكه كوانتومي جينان هم از دو ماه قبل بهطور آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است.

طي اين دوره از ش//بكه مذكور حدود 51 ه//زار بار براي تبادل داده استفاده شده و اين كار در 99 درصد موارد موفق بوده است. در آينده از شبكه كوانتومي چين براي برقراري تماسهاي تلفني ايمن، تبادل فايل و سند و ارسال فكس هم استفاده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.