سرورهاي تلگرام به ايران منتقل شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير ارتباطات از نتيجه مثبت مذاكره با شبكه پيامرسان تلگرام براي انتقال سرور به ايران خبر داد. محمود واعظي با تاييد موضوع نصب شبكههاي تحويل محتوا (CDN) از سوي تلگرام در ايران گفت: بله اين موضوع درست است و زماني كه سرور وجود نداشته باشد، CDN روي آن نصب نميشود. وي گفت: كار بزرگي انجام شده است به نحوي كه براي كانالهاي پرظرفيت و كانالهايي كه مراجعه زيادي دارد، تلگرام س//رور خود را به ايران آورده اس//ت و روي آن CDN نصب كرده است.

وزير ارتباطات توضيح داد: هماكنون كار در حال انجام اس//ت و اين شروع يك كار بزرگ است و فكر ميكنم بايد اجازه دهيم همين سياست كه بين ما و مدير تلگرام توافق شده است، پيش رود. به گزارش مهر، واعظي تصريح كرد: گام به گام در اين زمينه پيش ميرويم و اميدواريم همانطور كه وعده داديم، انتقال سرورهاي تلگرام به ايران نتيجه برسد.

وي با تاكيد بر اينكه مذاكرات با اين شبكه پيامرسان نتيجه داده است و موضوع، يكطرفه نيست، خاطرنشان كرد: اينكه تلگرام در ايران در حال نصب CDN است، نتيجه توافقات ما و تلگرام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.